Infeksjonskontroll.no

Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner skal både forebygge smitteoverføring til og mellom pasienter, og beskytte helsepersonellet mot smitte

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Basale smittevernrutiner skal både forebygge smitteoverføring til og mellom pasienter, og beskytte helsepersonellet mot smitte.

Basale rutiner er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid. De gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Basale smittevernrutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker som blod, sekreter, ekskreter, slimhinner og ikke intakt hud kan inneholde smittestoffer.

Gjennomføring av basale smittevernrutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitteoverføring fra både kjente og ukjente smittekilder, og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten.

Basale smittevernrutiner er tilstrekkelig for å forebygge blodsmitte. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer skal pasienten isoleres.

Basale smittevernrutiner omfatter flg:
  • Håndhygiene
  • Bruk av beskyttelsesutstyr (hansker, frakk, munnbind og øyebeskyttelse)
  • Pasientplassering
  • Trygg injeksjonspraksis og beskyttelse mot stikkskader
  • Desinfeksjon av hud
  • Håndtering av pasientnært utstyr
  • Hostehygiene
  • Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering
  • Håndtering av tekstiler.

Referanse
Smittevernveilederen - "09. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten - veileder for helsepersonell". Folkehelseinstituttet.
Faglig revidert: 14.07.2014.