Infeksjonskontroll.no

Insidensregistrering Det er oblgatorisk for sykehus og dagkirurgiske klinikker å delta i overvåkingen av infeksjoner i operasjonsområdet i henhold til NOIS-registerforskriften

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Infeksjonsinsidensregistrering gir et bedre bilde av hyppighet og riksiko for helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) enn infeksjonsprevalensregistrering, og gir et mer nøyaktig  grunnlag for målrettet infeksjonsforebyggende arbeid. 
I insidensregistrering er også mer ressurskrevende enn f.eks. prevalens. 

Beskrivelse
Insidensregistrering forutsetter som regel samordning av data fra flere ulike kilder. 

Insidensregistrering av infeksjoner i operasjonsområdet

  • Overvåkingen kan omfatte alle kirurgiske inngrep eller et selektivt utvalg av inngrep, eventuelt en eller flere utvalgte avdelinger.  
  • Overvåkingen kan gå kontinuerlig eller over et begrenset tidsrom. Infeksjonene registreres fortløpende etter hvert som de oppstår (prospektivt). Det kan også registreres i ettertid ved f.eks. en gjennomgang av pasientjournaler (retrospektivt).
  • Pasientene følges i 30 dager etter operasjonen (1 år etter operasjoner med innsetting av proteser og andre fremmedlegemer). 
  • Resultatet av registreringen kan vise seg å avdekke kvalitetsmangler som det er mulig å rette på. Tiltak kan være undervisning, gjennomgang av rutiner, revidering av prosedyrer innskjerping av adferd, oppstart av forbedringsarbeid o.l.
  • NOIS-registerforskriften inneholder bestemmelser om gjennomføring og rapportering av infeksjonsregistrering. 

Referanser

NOIS - Insidensregistrering
NOIS registerforskriften