Infeksjonskontroll.no

Insidensregistrering Insidensregistrering gir et bedre bilde av hyppighet og riksiko for sykehusinfeksjon enn prevalensregistrering, og gir et bedre grunnlag for målrettet infeksjonsforebyggende arbeid.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Insidensregistrering gir et bedre bilde av hyppighet og riksiko for sykehusinfeksjon enn prevalensregistrering, og gir et bedre grunnlag for målrettet infeksjonsforebyggende arbeid. Men insidensregistrering er også mer ressurskrevende. 

Beskrivelse
Insidensregistrering forutsetter som regel samordning av data fra flere ulike kilder. 

Insidensregistrering av infeksjoner i operasjonsområdet

  • Overvåkingen kan omfatte alle kirurgiske inngrep eller et selektivt utvalg av inngrep, eventuelt en eller flere utvalgte avdelinger.  
  • Overvåkingen kan gå kontinuerlig eller over et begrenset tidsrom. Infeksjonene registreres fortløpende etter hvert som de oppstår (prospektivt). Det kan også registreres i ettertid ved f.eks. en gjennomgang av pasientjournaler (retrospektivt).
  • Pasientene følges i 30 dager etter operasjonen (1 år etter operasjoner med innsetting av proteser og andre fremmedlegemer). 
  • Resultatet av registreringen kan vise seg å avdekke kvalitetsmangler som det er mulig å rette på. Tiltak kan være undervisning, gjennomgang av rutiner, revidering av prosedyrer innskjerping av adferd o.l.
  • NOIS-registerforskriften inneholder bestemmelser om gjennomføring og rapportering av infeksjonsregistrering. 

NOIS - Insidensregistrering
NOIS registerforskriften