Infeksjonskontroll.no

Verneutstyr - bruk av verneutstyr

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Helsearbeidere kan bli eksponert for infeksiøse agens slik som blod og kroppsvæsker. Helseinstitusjoner må ha retningslinjer som beskriver hvilke beskyttelsesutstyr som skal brukes for å forhindre smitteoverføring fra pasient til personell og fra personell til pasient. Ved å følge vanlige infeksjonsforebyggende prosedyrer reduseres infeksjonsfaren. I smittevernsammenheng er det, hender, munn og nese, samt hud som har behov for beskyttelse.

De er viktig at helsepersonell kjenner til riktig bruk av bruk, munnbind, åndedrettsvern, øyebeskyttelse og beskyttelsesfrakk. Beskyttelsesutstyret må være lett tilgjengelig.

Referanse

Smittevernloven, veileder, Statens helsetilsyn.
Isoleringsveilederen 2004 - Endret - 8.2006 - Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kravspesifikasjoner til smittevernutstyr Norsk standard.pdf