Infeksjonskontroll.no
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

  • Rene tekstiler skal oppbevares tørt og støvfritt og skal håndterers minst mulig før bruk.
  • For å hindre kontaminering før bruk må alle ledd i fra vaskeriet til mottak i helseinstitusjonen ha gode rutiner som hindrer kontaminering av tekstilene.
  • Håndtering av rene tekstiler skal alltid skje med rene hender. Håndtering av urene tekstiler skal alltid etterfølges av håndhygiene.
  • Tekstiler tilsølt av blod eller andre kroppsvæsker emballeres og behandles som smittetøy etter gjeldene regler i helseinstitusjonen.

Helseinstitusjoner som omfattes av Forskrift om smittevern i helsetjenesten er forpliktet til å ha infeksjonskontrollprogram. Forskriftens § 2-2 angir at infeksjonskontrollprogrammet skal blant annet inneholde skriftlige retningslinjer for behandling, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler. Helsedirektoratets IS-1941 Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, tidligere IK-1941, har vært rettledende for helseinstitusjoner, vaskerier og innkjøpere av vaskeritjenester siden 1970. Helsedirektoratet har latt IS-1941 utgå. Denne bransjestandard omhandler hvordan vaskeriene skal behandle tekstiler til helseinstitusjoner og ikke helseinstitusjonenes interne tekstilbehandling. Av den grunn vil bransjestandarden ikke erstatte IS-1941 i sin helhet, kun delen som omhandler tekstilbehandlingen som utføres av vaskeriet.

Bransjestandarden gjenspeiler god faglig praksis og bygger blant annet på anbefalinger fra det amerikanske Centers for Control Disease and Prevention (CDC) og det tyske Robert Koch Institute (RKI). I arbeidet med bransjestandarden er det lagt stor vekt på krav og retningslinjer i andre europeiske land som vi bør sammenligne oss med, og spesielt Tyskland, som gjennom RKI og private forskningsinstitutter er et foregangsland på området som bransjestandarden omhandler.

Bransjestandarden bør benyttes av helseinstitusjonene ved utarbeidelse av retningslinjer for tekstilbehandling i infeksjonskontrollprogam. Bransjestandarden setter krav til vaskerier og bør implementeres som kvalitetskrav ved valg av vaskeritjenester for helseinstitusjoner" (1).

Referanse
"Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner"- mai 2015. http://vaskeritilsynet.no/helse