Infeksjonskontroll.no
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

 

Helseinstitusjoner  produserer store mengder avfall. Det meste av dette utgjør lite eller ingen smittefare, men det er viktig å skille ut avfall som kan være smittefarlig, slik at dette håndteres på en trygg måte som forebygger smitte til mennesker og miljø.Alle helseinstitusjoner skal ha skriftlige prosedyrer for håndtering av smitteavfall. Disse bør beskrive definisjoner på smittefarlig avfall, rutiner for håndtering, emballering, merking, intern transport og lagring.

Referanse
Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner § 2-2 bokstav a.
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste

Behandling av avfall - Miljødirektoratet