Infeksjonskontroll.no

Urinveisinfeksjoner Urinveisinfeksjoner er den største gruppen av sykehusinfeksjoner både i sykehus og i langtidsinstitusjoner.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Urinveisinfeksjoner er den største gruppen av sykehusinfeksjoner både i sykehus og i langtidsinstitusjoner. Mange studier har vist en sikker sammenheng mellom kateterbruk og høy forekomst av urinveisinfeksjoner. Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for indikasjon og bruk av urinveiskatetre som et ledd i å forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

Hva er urinveisinfeksjon?
Urinveisinfeksjon er en samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene. Det skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret. Nedre urinveisinfeksjon kalles også blærekatarr eller cystitt. Vanligvis inneholder urinen ingen bakterier, men noen ganger sprer bakterier seg fra endetarmen til urinrøret. Herfra kan bakterier forflytte seg opp til blæren og for årsake en infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner. Både menn og kvinner kan få urinveisinfeksjon, men det er mye vanligere hos kvinner (2). Enkelte ganger kommer bakteriene lenger opp og helt til nyrene og nyrebekkenet. Da oppstår det en infeksjon som kalles nyrebekkenbetennelse (3).

Definisjoner av sykehusinfeksjon
Ved registrering av sykehusinfeksjoner er det av stor betydning at det benyttes standardiserte, objektive kriterier for hva som skal klassifiseres som en infeksjon (4).

Hvordan forebygge helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner?
Inneliggende kateter (KAD) er den dominerende årsaken til helsetjenesteassosierte (UVI). De viktigste tiltakene for forebygging av helsetjenesteassosierte UVI er derfor knyttet til strategier for redusert bruk av kateter, samt til riktig innleggelse og stell når kateter er indisert (5).
https://www.fhi.no/nettpub/urinveisinfeksjoner/

Referanser

  1. Smittevernveileder - 03. Lovverk og smittevern - Veileder for helsepersonell. Nasjonalt folkehelseinstitutt - 28.12.2015. Smittevernloven, Veileder
  2. Urinveisinfeksjon - blærekatarr - Helsebiblioteket - Publisert 20.04.2018.
  3. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 498-503. http://www.urinveisinfeksjon.no
  4. Strategirapporten fra Strategimøte nr. 21, 2007 - Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner. Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2007.
  5. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Nasjonal veileder - Smittevern 21.
    Publisert 29.05.2013 - Nasjonalt folkehelseinstitutt - Oppdatert 09.04.1015.