Infeksjonskontroll.no

HMS HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Yrkesbetinget smitte - smitte til og fra ansatte

Forebygging av yrkesbetinget smitte hos helsepersonell er en viktig del av smittevernarbeidet.
Størst innflytelse på risikoen for yrkesbetinget smitte har graden av kontakt med blod, spesielt når hyppig blodkontakt er kombinert med bruk av skarpe gjenstander.HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet) skal sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø. Helsearbeidere kan være utsatt for infeksiøse agens. Smitteoverføringen kan skje fra pasient til personalet, fra personale til pasient, samt at personalet kan smitte hverandre. Vanlige infeksjonsforebyggende prosedyrer reduserer smittefaren. Det er likevel viktig å ha retningslinjer for å forebygge smitte. Dette inkluderer også vaksinasjon av helsearbeidere.

Lovgrunnlag
Smittevernloven
Lov om helsepersonel m.v (helsepersonelloven)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Forskrift om endring i forskrift om vern av arbidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer
Smittefare for helsepersonell