Infeksjonskontroll.no

Infeksjonsovervåking Infeksjonsovervåking skal i følge Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten § 2-2 føre til at utbrudd oppdages raskt. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Formål

Overvåking av smittsomme sykdommer er en viktig del av smittevernarbeidet. Formålet med overvåkingen er til enhver tid å ha oversikt over forekomst av smittsomme sykdommer og mulige utbrudd. Flere studier har vist at infeksjonsregistrering i seg selv fører til færre infeksjoner.

Omfang
Et vedvarende system for overvåking. Dette innebærer at data skal registreres, analyseres og rapporteres tilbake. Overvåkingen i den enkelte virksomhet skal følge faglig aksepterte metoder. Det er av betydning å formulere en konkret målsetting for overvåkingen, for senere å kunne evaluere om målene er nådd.

Definisjon - Infeksjonsovervåking
Overvåking 
Vedvarende systematisk innsamling, sammenstilling, analyse og tolkning av data om infeksjoner og spredning av informasjon slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksette. 

Forskrift om Smittevern i helse- og omsorgstjenesten 
Forskriften sier i § 2-2 sier bl.a.:

Infeksjonskontrollprogrammet skal etter § 2-2 inneholde systemer for overvåking av infeksjoner i virksomheten.

Ledelsen ved institusjonene skal sørge for at infeksjoner overvåkes i samsvar med kravene i § 2-2 bokstav b. Institusjoner skal etter forskrift 17. juni 2005 nr. 611 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten, overvåke nærmere bestemte infeksjoner og gi melding om resultatene av overvåkingen (2).

Referanser
  1. Forskrift om smittevern i Helse- og omsorgstjenesten - Helse- og omsorgsdepartementet,
    Sist endret FOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016.
  2. Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften).
  3. SENIC - Study on the efficacy of nosocomial infection control (SENIC Project): Results and implications for the future.
    "The purpose of the Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC Project) was to evaluate nosocomial infection prevention and control in hospitals in the United States".
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3243099.