Infeksjonskontroll.no

Infeksjonsovervåking Infeksjonsovervåking skal i følge Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-2 føre til at utbrudd oppdages raskt og at ledelsen får den nødvendige oversikt over forekomst av sykehus­infeksjoner.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

Formål
Overvåking av smittsomme sykdommer er en viktig del av smittevernarbeidet. Formålet med overvåkingen er til enhver tid å ha oversikt over forekomst av smittsomme sykdommer og mulige sykdomsutbrudd. Flere studier har vist at infeksjonsregistrering i seg selv fører til færre infeksjoner.

Omfang
Overvåking av infeksjoner skal ifølge Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-2 føre til at utbrudd oppdages raskt og at ledelsen får den nødvendige oversikt over forekomst av sykehusinfeksjoner (1). For å oppnå dette bør det finnes et vedvarende system for overvåking.
Dette innebærer at data skal registreres, analyseres og rapporteres tilbake. Overvåkingen i den enkelte virksomhet skal følge faglig aksepterte metoder. Det er av betydning å formulere en konkret målsetting for overvåkingen, for senere å kunne evaluere om målene er nådd.

Definisjon - Infeksjonsovervåking
"Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner. Systemet skal utformes med sikte på at infeksjoner raskt skal bli oppdaget og identifisert, slik at tiltak kan bli satt i verk i den aktuelle situasjonen og for at tiltak for å motvirke fremtidige utbrudd kan treffes. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen" (1).

Smittevernloven Veileder - Smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner:
Forskriften sier i § 2-2 sier bl.a.:
"Alle helseinstitusjoner som omfattes av forskriften skal ha et opplegg for registrering, analysering og rapportering av sykehusinfeksjoner (forskriften § 2-2). Det bør angis en målsetting for slik infeksjonsovervåking og en fullstendig beskrivelse av valgt metode for registrering, omfang, tidsaspekt, praktiske rutiner, tilbakemelding og rapportering innen institusjonen, samt krav til konfidensialitet og datasikkerhet (se kapittel 5 – Infeksjonsovervåking) (1).

"Det skal finnes er opplegg for registrering, melding, analysering og rapportering av sykehusinfeksjoner i institusjonen. Opplegget skal utformes med sikte på at infeksjoner raskt kan bli oppdaget og identifisert slik at tiltak kan bli satt i verk i den aktuelle situasjonen og for at tiltak for å motvirke fremtidige utbrudd kan treffes. Opplegget skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av sykehusinfeksjoner som følge av opphold i institusjonen. Opplegget skal omfatte rutiner for mikrobiologisk tjenesteyting" (1).
Studier har vist at infeksjonsregistrering i seg selv fører til færre infeksjoner (3).

"Rutinemessig, systematisk registrering og bearbeiding av data om sykehusinfeksjoner er imidlertid nødvendig for å dokumentere en signifikant økning i forhold til normal forekomst (endemisk basisrate) og som et utgangspunkt for å avdekke mulige årsaker" (1).

Sentral overvåking av sykehusinfeksjoner er viktig for å kunne beskrive omfanget på det nasjonale plan. Kravene til melding og ekstern rapportering er definert gjennom forskriften §2-4, ekstern melding om forekomst av sykehusinfeksjoner.
Programmet må beskrive hvilke interne rutiner som gjelder for slik melding (se kapittel 8.6 - Ekstern rapportering og sentral overvåking av sykehusinfeksjoner (1).

Ledelsen ved institusjonene skal sørge for at infeksjoner overvåkes i samsvar med kravene i § 2-2 bokstav b. Institusjoner skal etter forskrift 17. juni 2005 nr. 611 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten, overvåke nærmere bestemte infeksjoner og gi melding om resultatene av overvåkingen (2).

Referanser
  1. Smittevernloven Veileder - Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner. Statens helsetilsyn og Folkehelsa. IK-2532 - Oktober 1996.
  2. Forskrift om smittevern i Helse- og omsorgstjenesten - Helse- og omsorgsdepartementet,
    Sist endret FOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016.
  3. SENIC - Study on the efficacy of nosocomial infection control (SENIC Project): Results and implications for the future.
    "The purpose of the Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC Project) was to evaluate nosocomial infection prevention and control in hospitals in the United States".
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3243099