Infeksjonskontroll.no

Varsling og melding Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m § 1-2.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Varsling av utbrudd i helseinstitusjon
Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-2, skal omgående varsles til fylkesmannen og til Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene.

Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal varsles til kommuneoverlegen og statsforvalter/fylkeslege. Kommuneoverlegen skal, hvis mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet.

Leger som mistenker eller påviser et utbrudd utenfor helseinstitusjon av smittsomme sykdommer skal varsle kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen skal varsle statsforvalter/fylkeslege og Folkehelseinstituttet (MSIS- og Tuberkuloseforskriften § 3-3). I tillegg skal Mattilsynet varsles ved mistenkt eller påvist smittsom sykdom overført med næringsmiddel eller som kan skyldes smitte fra dyr (MSIS- og Tuberkuloseforskriften §§ 3-9 og 3-10).

Det er etablert et landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) samt et sentralt Tuberkuloseregister for slike sykdommer hos mennesker.

Sykdomsgruppene er delt inn i sykdomsgrupper A-C

Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer gitt etter Forskrift om allmenfarlige smittsomme sykdommer, sist endret 31.01.2020.

Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsomsykdom i gruppe A eller B, skal uten hensyn til taushetsplikten skriftlig melde opplysninger nevnt i § 1-7, jf.§2-2 til Nasjonalt folkehelseinstitutt og til kommunelegen der den smittede bor.

Smittsomme sykdommer gruppe A
Sykdommer det er nødvendig å overvåke med detaljerte opplysninger om hvert enkelt tilfelle av hensyn til smittevernet og internasjonale forpliktelser. Jf.§ 2-7.

Det er sykdommer som forebygges gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet, næringsmiddelbårne sykdommer, sykdommer som kan overføres fra dyr(zoonoser), virushepatitter, importsykdommer, alvorlige systemiske sykdommer, sykdommer forårsaket av visse resistente bakterier og alvorlige miljøsykdommer.

Smittsomme sykdommer gruppe B
Er de seksuelt overførbare sykdommene, gonore, hiv- infeksjon og syfilis

Smittsomme sykdommer gruppe C
Er sykdommer fra kategoriene i gruppe A og B, der det er nødvendig med oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller.

Utbrudd av smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell

FHI - Melding og varsling om smittsom sykdom