Infeksjonskontroll.no

Rengjøring og desinfeksjon av pasientnært utstyr

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Formål og omfang

Rengjøring og eventuelt desinfeksjon av pasientnært utstyr og omgivelser utføres for å hindre kryssmitte via forurenset utstyr eller flater.

Risiko for smittespredning via omgivelsene er vanskelig å dokumentere. Det er en kjensgjerning at pasientnært utstyr og nærområde (pasientsonen) kan bli forurenset av biologisk materiale, og derved gi mulighet for kryssmitte. Noen mikroorganismer som kontaminerer miljøet kan overleve lenge.

På grunn av manglende dokumentasjon på den kliniske effekt og ulemper, omkostninger og usikkerhet ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler på større flater, bør rutinemessig desinfeksjon av gulv, vegger og lignende anbefales ikke (1).

Definisjoner

Spauldings klassifisering - 3 kategorier (1)
 • Kritisk utstyr: Utstyr som kommer i kontakt med sterilt vev, eller som gjennomstrømmes av sterile væsker. Dette er utstyr som skal være sterilt.
 • Semi-kritisk utstyr: Utstyr som kommer i kontakt med slimhinner, men uten å penetrere disse. Dette utstyret skal være sterilt, eventuelt desinfisert med en validertdesinfeksjonsprosess.
 • Ikke-kritisk utstyr: Utstyr som bare kommer i kontakt med hel hud, eller som ikke kommer i direkte kontakt med pasient. Ikke-kritisk utstyr skal som minimum være rengjort og eventuelt desinfisert med en validert desinfeks jonsprosess.

Biologisk materiale
Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Pasientsonen - pasientens nærområde
Pasientsonen består av gjenstander i pasientens umiddelbare nærhet. Dette omfatter blant annet overflater som er berørt av eller er i direkte kontakt med pasienten som seng, nattbord, infusjonsslanger og annet medisinsk utstyr. Andre gjenstander/utstyr som ofte blir berørte av personalet under pleie av pasienten, og som i en tidsperiode er dedikert til den aktuelle pasienten, inngår også i pasientsonen, eksempelvis monitorer, oksygentilførsel og intravenøsstativ.
Overflater i pasientsonen blir raskt kontaminert med mikroorganismer fra pasientens egen flora. Alle gjenstander som tas ut av pasientsonen må derfor rengjøres og eventuelt desinfiseres for å forebygge overføring av disse mikroorganismene til helsetjenesteområdet (2).

Helsetjenesteområdet
Helsetjenesteområdet omfatter alle flater utenfor pasientsonen. Dette inkluderer andre pasienter og deres pasientsoner og det øvrige fysiske miljøet i helseinstitusjonen.
Helsetjenesteområdet er karakterisert av nærvær av forskjellige og tallrike mikrobearter, inkludert multiresistente organismer. Alle gjenstander som tas fra helsetjenesteområdet og inn i pasientsonen skal derfor være rengjort og eventuelt desinfisert for å forebygge overføring av mikroorganismer (2).

Bakgrunn
Det er sterke vitenskapelige bevis for at forurensede miljøoverflater bidrar til spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Dette kan skje via personalets hender hvis adekvat håndhygiene ikke er utført. Det er derfor viktig at det jevnlig utføres renhold og desinfeksjon av pasientens nærområde for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (3, 4, 5, 6, 7).
 
Forurensede miljøflater/berøringspunkter, utstyr og helsepersonells hender har vært forbundet med spredning av mikroorganismer til pasienter som har ført til helsetjenesteassosierte, HAI.
 
Funn tyder på at hyppig berørte flater/berøringspunkter, "high-touch surfaces", i pasientens umiddelbare nærhet kan være reservoar for sykdomsfremkallende mikroorganismer, og at disse blir overført direkte eller indirekte via helsepersonells hender (8).
 

Anbefalingene fra HICPAC (Healthcare Control Practices Advisory Committee) og CDC (Centers for Disease Control and Preveniton) er rengjøring og desinfeksjon av "high-touch" flater/berøringspunkter (dørhåndtak, sengehester/sengegavler, lysbrytere og i og rundt pasientens toalett, oftere enn "minimal touch" flater/berøringspunkter (9).

Forurensende overflater kan bidra til overføring av sykdomsfremkallende mikroorganismer; MRSA, VRE, Clostridioides difficile og virus (norovirus, rotavirus, rhinovirus). Flere forskere har vist at overflater/gjenstander nær infiserte pasienter ofte blir forurenset av MRSA og VRE, og at denne forurensningen kan være tilstede i timer og opptil uker på tørre flater.
Det er praktisk talt ikke dokumentert risiko for å overføre infeksiøst materiale fra ikke-kritisk utstyr til pasienter når de er brukt som ikke-kritisk utstyr til pasienter når de er brukt som ikke-kritisk utstyr, og ikke vært i kontakt med slimhinner og ikke intakt hud. Imidlertid kan ikke-kritisk utstyr bidra til sekundær overføring av infeksiøst materiale via helsepersonells hender, og kan i ettertid komme i kontakt med pasienten. Derfor skal rengjøring og desinfeksjon utføres (10).


Rengjøring og desinfeksjn av pasientnært utstyr, omgivelser/flater
Alle gjenstander som tas ut av pasientsonen må rengjøres og eventuelt desinfiseres for å forebygge overføring av disse mikroorganismene til helsetjenesteområdet.
Alle gjenstander som tas fra helsetjenesteområdet og inn i pasientsonen bør derfor være rengjort og eventuelt desinfisert for å forebygge overføring av mikroorganismer (2).

Overflater på medisinsk utstyr kan bli forurenset av biologisk materiale og bidra til videre spredning. Overflater i omgivelsene kan mulig bidra til kryss-smitte når personalets hender berører forurensede flater. Det er derfor viktig at pasientnært utstyr rengjøres og eventuelt desinfiseres mellom hver pasient, som f.eks.:
 • Brukt utstyr som er forurenset med kroppsvæsker eller som på annen måte kan være forurenset med smittestoffer, og alt utstyr som skal brukes om igjen, må være omhyggelig rengjort og desinfisert eller sterilisert, før det brukes til andre pasienter. Engangsutstyr skal ikke brukes om igjen og kastes etter gjeldene rutiner (11).
 • Senger, sengehester, madrasser, puter, dyner, sengebord, ringesnor/klokke, nattbord, portable røntgenapparater, undersøkelsesbord, ultralydprober, håndtak og kabler etc., (3) &6).
 • Brukt utstyr som er forurenset med biologisk materiale eller som på annen måte kan være forurenset med smittestoffer, håndteres slik at det ikke kommer i kontakt med hud eller slimhinner, tøy eller annet utstyr (4).
 • Alt utstyr som skal brukes om igjen må være omhyggelig rengjort og desinfisert eller sterilisert før det brukes til andre pasienter (4).
 • Flater i pasientens omgivelser rengjøres, eventuelt desinfiseres ved behov.
 • Flater som ofte berøres av personalets og pasientens hender, slik som senger, sengehester, sengebord, pasientnære møbler, lysbrytere, ringesnor/- knapp, telefoner etc. rengjøres og desinfiseres (5).

Rengjøring, desinfeksjon for ikke-kritiske pasientutstyr, og ikke-kritisk utstyr
Dette skal gjøres mellom hver pasient (6).
Senger, sengehester/sengegavler, madrasser, puter, dyner, sengebord, ringesnor/klokke, monitoreringsutstyr, nattbord, portable røntgenapparater, undersøkelsesbord, håndtak og kabler etc., rengjøres og desinfiseres mellom hver pasient (10, 12).
Flater som ofte berøres, "high-touch" surfaces" - slik som senger, sengehester/sengegavler, sengebord, pasientnære møbler, lysbrytere, ringesnor/ -knapp, telefoner etc. rengjøres og desinfiseres (8, 10, 12).

Staseslange/ stasebånd, BT-mansjett, stetoskop
Rengjøring og desinfeksjon av staseslange/stasebånd, BT-mansjett, stetoskop mellom hver pasient (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

Personsøkere brukt i sykehus blir sjelden rengjort og blir ofte berørt under eller etter undersøkelse av pasienter, uten håndvask. Selv om deres rolle som vektorer av nosokomiale infeksjoner er uavklart, anbefales allikevel at personsøkere rengjøres og desinfiseres jevnlig (18, 22).

Rengjøring- desinfeksjon av senger, madrasser, dyner, puter - se egen retningslinje:
Rengjøring, desinfeksjon av senger, madrasser, og vask av dyner, puter, tekstiler.

Referanser

 1. Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehussundhedssektoren. Nasjonal veileder for håndhygiene - 4.2016.
 2. Health Protection Scotland (NHS). Literature Review and Practice Recommendations: Existing and emerging technologies used for decontamination of the healthcare environment - Wipes. Version: 1.0. Date: May 2017.
 3. Health Protection Scotland. National infection Prevention and Control Manual. Health Protection Scotland; 2014 Apr 4.
 4. Weber DJ, Rutala WA, Miller MB, Huslage K, Sickbert-Bennet E. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. Am J Infect Control 2010 Jun;38(5 Suppl 1): S25-S33.
 5. Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare.associated infections. Curr Opin Infect Dis 2013 Aug;26(4):338-44.
 6. Weber DJ, Anderson DJ, Sexton DJ, Rutala WA. Role of the environment in thetransmission of Clostridium difficile in health care facilities. Am J Infect Control 2013 May;41 (5 Suppl):S105-S110. 
 7. A Quantitative Approach to Defining "High Touch" Surfaces in Hospitals. Kirk Huslage, RN BSN, MSPH, William A. Rutala, Phd, MPH, Emily Sickbert Bennet, PhD and David J. Weber, MD, MPH. Infection Control and Hospital Epidemiology Vol. 31, No. 8 (August 2010), pp. 850 - 853.
 8. Sterilization, high-level disinfection, and environmental cleaning. Author(s): Rutala WA, Weber DJ. Infect Dis Clin North Am 2011;25:45-76.
 9. Sterilization, high-level disinfection, and vironmental. William A. Rutala, PhD, MPH, David J. Weber, MD, MPH.
  Infect Dis Clin N Am 25 (2011) 45-76.
 10. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten (basale rutiner) - Oppdatert: 05.05.2015.
 11. APSIC Guidelines for Environmental Cleaning and Decontamination. 14.1.2013. Asia Pacific Society of Infection Control - https://apsic-apac.org/about/about-apsic/
  Recommended Minimum Cleaning and Disinfection Level and Frequency for Non-Critical Patient care Equipment and Environmental Items - Table - page 43-46/128.
 12. Guidelines for Cleaning, Disinfection and Sterilisation of Patient Care Equipment: Staff Responsibilities - NHS Dumfries and Galloway - Scotland.
 13. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. William A. Rutala, Ph. D., M.P.H. David J. Weber M.P.H. and the Healthcare Infection Control Practies Advisory Committee (HICPAC), side 29/158.
 14. "For rengjøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler" - Nationale infektionshygiejniske retningslinjer. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2015. Statens Serum Institut. Danmark.
 15. Relationship between shared patient care items and HAI - A systematic reiew 2015.
  International Journal of Nursing Studies 52 (2015) 380-392: Ilana Livshiz-Riven, Abraham Borer, Ronit Nativ b, Seada Eskira, Elaine Larson.
 16. Reusable venesection tourniquets: a potential source of hospital transmission of multiresistant organisms.
  Med J Aust 2011;195 (5):276279.
 17. Bacterial Contamination of Hospital Pagers. Infect Control Hosp Epidemiol 23:274-276). - May 2002. Deepjot Singh, MD; Hanspreet Kaur, MD; William, G. Gardner, MD; Lisa B. Treen, BSMT.
 18. Cleaning and Disinfection of Non-critical Multi-Use Equipment/Devices in Community Settings - DEVELOPED BY: CHICA - Canada's Community Health Group December, 2012.
 19. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Chapter 41 - Preventing Healthcare-Associated Infections. Amy S. Collins, B.S., B.S.N., M.P.H., Centers for Disease Control and Prevention; Atlanta, Georgia.
 20. Literature Review and Practice Recommendations: Existing and emerging technologies used for decontamination of the healthcare environment - Wipes. Version: 1.0 - Mai 2017. NHS - Health Protection Scotland.
 21. Beer D, Vandermeer B, Brosnikoff C, Shokoples S, Rennie R. Bacterial contamination of health care workers pagers and the efficacy of various disinfecting agents. Forgie S. The Pediatric Infectious Disease Journal - Volume 25, number 11,
  November 2006.