Infeksjonskontroll.no

Desinfeksjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Definisjon

Desinfeksjon er en prosess som uskadeliggjør sykdomsfremkallende mikroorganismer på utstyr, inventar og instrumenter, og dermed forhindrer smittespredning.

Antiseptikk er en metode for å drepe sykdomsfremkallende mikroorganismer hovedsakelig bakterier. Antiseptisk middel (antiseptika) er antimikrobielt stoff som inaktiverer mikroorganismer eller hindrer vekst på levende vev, som alkoholer, klorheksidin og jod.

Til desinfeksjon av utstyr og instrumenter brukes varmebehandling og kjemiske metoder, og til desinfeksjon av flater brukes kjemiske desinfeksjonsmidler. Desinfeksjon uskadeliggjør vanligvis ikke bakteriesporer. Desinfeksjon må ikke forveksles med sterilisering.

Desinfeksjon betyr at mindre enn 1 av 100.00 vegetative mikrober overlever, en reduksjon på 5-log  (99,999 %). Det vil si at hvis en overflate har 100.000 sykdomsfremkallende mikrober, vil en reduksjon på 5-log redusere antallet mikroorganismer til 1-èn.

Desinfeksjon kan utføres med varme, kjemiske midler i væske- eller gassform, og stråling (UVC-lys på rom og flater).

Vi skiller mellom to hovedtyper av desinfeksjon
 • Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av gjenstander, golv, inventar og liknende.
  • Varmedesinfeksjon (se egen prosedyre).
  • Kjemisk desinfeksjon (se egen prosedyre).
 • Antisepsis - Huddesinfeksjon
  • Antiseptiske midler dreper mikroorganismer på hud og slimhinner, f.eks. huddesinfeksjon før injeksjoner og operasjoner (Huddesinfeksjon - se egen prosedyre).

Generelt
Rengjøring er første trinn i prosessen for dekontaminering hvor biologisk materiale fjernes, deretter utføres desinfeksjon. Rengjøring og desinfeksjon av kontaminert utstyr skal, om mulig, utføres i et eget dekontamineringsrom adskilt med ren og uren sone. Noen ganger må dette utføres på brukerstedet (f.eks. smitteisolater) og fortrinnsvis umiddelbart etter bruk for å hindre at organisk materiale tørker.

Rengjøring og desinfeksjon
Varmedesinfeksjon bør alltid foretrekkes hvis det er mulig og utstyret tåler det. I en vaske- og spyledekontaminator kombineres rengjøring og desinfeksjon, først en rengjøringsprosess, deretter desinfeksjon.

I spesielle tilfeller kan dette være nødvendig å rengjøre først for å redusere mengden av organisk materiale, f.eks. før desinfeksjon av endoskop. Dette må i tilfelle gjøres på en slik måte at smittespredning inngås.
 • Forurenset utstyr skal rengjøres og desinfiseres snarest etter bruk for å unngå at det tørker inn, og for å redusere risiko for smittespredning.
 • Sammensatt utstyr demonteres før det legges i vaske- og spyledekontaminator.
 • For å hindre inntørking bør utstyret legges i et kar/fat med kaldt vann, eventuelt emballeres og merkes.
 • Karet/fatet må desinfiseres etter bruk med varme eller kjemisk desinfeksjonsmiddel.
 • Bruk anbefalt verneutstyr dvs. beskyttelsesfrakk/plastforkle, engangshansker og ev. munnbind.

Generell desinfeksjon av gulv, inventar og flater - Se: kjemisk desinfeksjon.

Flekkdesinfeksjon benyttes ved synlig søl av organisk materiale på et klart avgrenset område. Se: kjemisk desinfeksjon.

Desinfeksjon av kontaktpunkter
Felles kontaktpunkter/berøringspunkter, slik som håndtak, brytere, kraner, toalettseter, tastaturer, sengegavler o.l. vil ofte være kontaminert med mikrober fra pasienter og personale.
Ved isolering og utbruddsituasjoner kan det være hensiktsmessig å desinfisere slike kontaktpunkter regelmessig, f.eks. ved hvert vaktskifte, ev. hyppigere.

Definisjoner                                                                                                                             
Rengjøring
Alltid første trinn i prosedyrer for dekontaminering av medisinsk utstyr, der alt er smuss og organisk materiale blir fjernet ved bruk av vann og rengjøringsmiddel i henhold til produsentens anbefalinger.

Desinfeksjon
Alltid neste trinn etter rengjøring for å uskadeliggjøre virus og bakterier til et nivå som gjør at de gjenlevende mikrobene ikke kan forårsake smittespredning og infeksjoner.

Biologisk materiale
Med organisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Biofilm
Biofilm er bakterier festet til en overflate og omgitt av en organisk ekstracellulær masse dannet av bakteriene selv. Bakterier foretrekker å vokse i en biofilm da biofilmen gir bakteriene økt overlevelsesmulighet, og mulighet til å bli værende i et spesielt miljø. Biofilm øker bakterienes resistens mot inaktivering.

Dekontaminering
Dekontaminering omfatter rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes.

Vaskedekontaminator
Vaskemaskin til kirurgiske instrumenter og annet utstyr som til slutt varmedesinfiseres og tørkes. Tilsvarer betegnelsen instrumentvaskemaskin. nærmere definisjoner og kravspesifikasjoner finnes i NS-EN ISO 15883-1 og -2.

Spyledekontaminator
Enkel vaskemaskin for tømming til avløp og grovrengjøring med avsluttende varmedesinfeksjon. Nærmere definisjoner og kravspesifikasjoner finnes NS-EN ISO 15883-1 og -3.

Referanser          

 1. Lovdata - Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).
  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2003-12-18-1848
 2. Miljødirektoratet
 3. Disinfection, Sterilization, and Preservation. Fifth Edition by Seymour Stanton Block. Lippincott Williams & Wilkins, 1. jan. 2001 - 1481 sider. Chapter 12 - Alcohols 229-249. Yosef Ali, Michael]. Dolan, Eleanor J. Fendler, and Elaine L. Larson.
 4. Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1977-05-10-2

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie - Oppdatert April 2020. SLV – Statens legemiddelverk.

National Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhetssektoren - Central Enhed for Infektionshygiejne -
NIR Desinfektion 1.2. udgave 2017.1. Statens Serum Institut, Danmark - https://www.ssi.dk/