Infeksjonskontroll.no

Tuberkulosekontrollprogram Programmet er et overordnet planverk for tuberkulosekontroll i regionen og skal sikre befolkningen en god og effektiv forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommen.

Dokumentansvarlig:

Hygienesykepleier Ylva Sandness

Tuberkulosekontrollprogram

Alle regionale helseforetak skal ha et eget program for tuberkulosekontroll, i følge tuberkuloseforskriften 2-4.

Det regionale helseforetaket skal sørge for at befolkningen i helseregionen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendig kompetent spesialisthelsetjeneste (Smittevernloven § 7-3). Foretaket skal utarbeide en plan for sine tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer, herunder tuberkulose. Smittevernplanen skal inneholde et tuberkulosekontrollprogram, se forskriftens §§ 2-1, 2-2 og 2-4 og merknader til disse.

Tuberkulosekontrollprogrammet til det regionale helseforetaket skal ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven, herunder rutiner for håndtering av henvisninger, behandling, rådgivning, opplæring, smitteoppsporing, overvåkning og oversendelse av meldinger.

Helse Sør-Øst RHF sikrer oppdatert og revidert tuberkulosekontrollprogram som er tilgjengelig: 

Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdf (helse-sorost.no)

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst skal være et kontaktforum mellom smittevernpersonell ved helseforetakene og tuberkulosekoordinatorene på regionalt nivå:

Tuberkulosekoordinatorer i Helse Sør-Øst


Referanser

Forskrift om tuberkulosekontroll - Lovdata

Smittevernloven