Infeksjonskontroll.no

Termisk desinfeksjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Formålet er å uskadeliggjøre patogene (sykdomsfremkallende) mikrober for å hindresmittespredning. Desinfeksjon uskadeliggjøre sykdomsfremkallende mikroorganismer og hindre smittespredning. Bakteriesporer uskadeliggjøres ikke ved termisk desinfeksjon, men noen kjemiske desinfeksjonsmiddel dreper bakteriesporer.

Se også Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering for mer informasjon om daglig bruk og vedlikehold av maskiner til dekontaminering av medisinsk utstyr: 8.1. Maskinell rengjøring 2021-01-15.pdf (oslo-universitetssykehus.no)

Rengjøring
En grundig rengjøring vil redusere antall mikroorganismer og organisk materiale betraktelig. Rengjøring skal som hovedregel utføres før desinfeksjon fordi desinfeksjonsprosessen da gir et sikrere resultat når antallet mikroorganismer reduseres, og organisk materiale og andre stoffer som kan hemme desinfeksjon er fjernet.

Termisk desinfeksjon
Desinfeksjon med fuktig varme er den sikreste, enkleste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder, og bør være første valg, der det er mulig, for utstyr som tåler dette. Desinfeksjon med fuktig varme kan oppnås ved forskjellige kombinasjoner av temperatur/tid. Termisk desinfeksjon kan utføres i vaskedekontaminator eller spyledekontaminator.

Vaskedekontaminator og spyledekontaminator
Krav til temperatur under desinfeksjonssyklus i lukket system med fuktig varme beskrevet i standarden NS-EN ISO 15883-1:2009/A1:2014 i henhold til A0-konseptet. For detaljer om A0-konseptet og tabell for sammenlignende letalitet for prosesser med fuktig varme, se under.

Vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin) vasker og desinfiserer medisinsk utstyr i én prosess. Vaskemaskin til kirurgiske instrumenter og annet utstyr som til slutt desinfiseres med høy temperatur og tørkes. Tilsvarer betegnelsen instrumentvaskemaskin. Nærmere definisjoner og kravspesifikasjoner finnes i NS-EN ISO 15883-1 og -2.

Bruksområde for vaskedekontaminator
Rengjøring og desinfeksjon av flergangsutstyr som sakser, arteriepinsetter, utstyr til kirurgi, anestesi og lignende. Alt utstyr som skal steriliseres, må rengjøres/desinfiseres i vaskedekontaminator.

Spyledekontaminator (bekkenspyler)

Enkel vaskemaskin for tømming til avløp og grovrengjøring med avsluttende termisk desinfeksjon. Nærmere definisjoner og kravspesifikasjoner finnes i NS-EN ISO 15883-1 og-2.

Bruksområde for spyledekontaminator
Beregnet til rengjøring og termisk desinfeksjon av urinflasker, bekken, blomstervaser og lignende. Kort vaskeprosess, for kort at komplisert utstyr blir rent. Maskinen er også konstruert før tømming av flytende avfall. Spyledekontaminatoren skal ikke brukes til utstyr som senere skal steriliseres. Det er ikke tillatt å vaske f.eks. tannglass, pinsetter, sakser i en spyledekontaminator.

Krav til temperatur i oppvaskmaskiner til bruk i helsevesenet
Mattilsynet har egne krav til profesjonelle oppvaskmaskiner.
I helsevesenet anbefales at oppvaskmaskiner skal være testet og godkjent i henhold til NS-EN ISO 15883-2:2009 - Vaskedekontaminatorer - Del 2: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for kirurgiske instrumenter, anestesiutstyr, kar, redskaper, glasstøy osv. (ISO 15883-2:2006).
Oppvaskmaskiner bør ha egne innsatser for flasker/tåteflasker etc. der disse tres ned på spylere for grundig innvendig rengjøring.

A0-konseptet
Sammenlignbar letalitet for prosesser med fuktig varme (EN-ISO 15883-1)
Definisjon: "A" er definert som den desinfeksjonseffekten som er likeverdig/lik den som oppnås ved et gitt antall sekunder ved 80oC. Når Z-verdien er 10oC, brukes betegnelsen A0.

A0-verdien for en desinfeksjonsprosess med fuktig varme tilsvarer antall sekunder ved 80oC med referanse til mikroorganismer med Z-verdi på 10oC. En gitt A0 -verdi kan oppnås ved forskjellige kombinasjoner av temperatur/tid:

D-verdi (Decimal reduction time) er den tid som kreves ved en spesiell temperatur for å drepe 90 % av en populasjon med mikroorganismer.

Sammenlignende letalitet for prosesser med fuktig varme (EN-ISO 15883-1)

A0 = 60

Temperatur Tid A0
70oC 600 sek = 10 min 60
80oC 60 sek = 1 min 60
85oC 19 sekunder 60
90oC 6 sekunder 60
93oC 3 sekunder 60

 
A0=60 er generelt sett på som et akseptabelt minimum for utstyr som kommer i kontakt med intakt hud, under forutsetning av at dette utstyret ikke er kontaminert med store menger patogene mikroorganismer som er motstandsdyktige mot varme. Det presiseres at denne behandlingen forutsetter en lav bioburden1 før desinfeksjon, så vel som fravær av varmeresistente mikroorganismer med et potensial til å gi alvorlig sykdom.
En A0 = 60, basert på formelen, betyr 80oC/60 sekunder eller 90oC/6 sekunder eller 70oC/10 minutter, etc.
(Den matematiske formel for A0 er: A0=∑10(T-80)/z Dt).
(1Biuburden
is normally defined as the number of bacteria living on a surface that has not been sterilized).

Sammenlignende letalitet for prosesser med fuktig varme (EN-ISO 15883-2)
A0 = 600

Temperatur Tid A0
70oC 100 minutter 600
80oC 10 minutter 600
85oC 3 min og 10 sekunder 600
90oC 60 sekunder 600
93oC 30 sekunder 600

 

1 del 2 av standarden (varmedesinfeksjon av kirurgiske instrumenter etc.) A0 = 600 regnet som et minimumskrav for desinfeksjonssklus.
A
0 = 600 tilsvarer 80oC/10 minutter eller 90oC/1 minutt eller 93oC/30 sekunder etc.

 

Referanser
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren - Central Enhed for Infektionshygiejne - NIR Desinfeksion 1.2. udgave 2017.1. Statens Serum Institut, Danmark - https://www.ssi.dk/

CDC - Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008.

A0-konseptet - http://www.deconidi.ie/html/educ/articles/educarticle_0009_en.pdf