Infeksjonskontroll.no

Personlig verneutstyr - hansker, munnbind, vernebriller, lue/hette og sko

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

Smittefrakk - Beskyttelsesfrakk
Hanskebruk
Munnbind

Øyevern
Lue og hette
Sko
Referanse

Hensikt og omfang
Gjelder alle som bruker personlig verneutstyr. Sørge for at alle som bruker dette har fått opplæring i bruk og i hvilken rekkefølge dette tas på.

Definisjoner
Biologiskmateriale
Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Smittefrakk - Beskyttelsesfrakk
Smittefrakk skal tilfredsstille kravene i NS-EN 14126-2003 - Vernetøy - Ytelseskrav og prøvings­metoder for vernetøy mot smittestoffer - innbefattet rettelsesblad AC:2004).
For andre aktuelle standarder - Se Vernetøy - Smittefrakk - væsketette beskyttelsesfrakk.
 • Brukes ved direkte kontakt med pasienten eller forurenset utstyr.
 • Som hovedregel bør brukes engangs smittefrakk som kastes hver gang den er brukt.
 • Smittefrakk produsert i fuktbestandig materiale (væsketett/væske­bestandig) uten hull eller synlig slitasje.
 • Smittefrakk skal være gul med lange ermer som slutter tett omkring håndleddet, og brukes alltid i kombinasjon med hansker.
 • Smittefrakk skal ha knepping/snøring bak i nakken, ev. også snøring rundt livet, være uten lommer og så lang at den går nedenfor knærne.
 • Hvis mulighet for søl/sprut, skal engangs plastforkle brukes i tillegg.
 • Flergangs smittefrakk kan alternativt benyttes, men da bare av samme person hver gang og aldri lenger enn ett skift (inntil 10 timer).
 • Hvis smittefrakk av polyester/bomull brukes, skal den være tettvevd, uten hull eller synlig slitasje, og i henhold til NS 3344:1997 - Helsevesen - Smittefrakker av polyester/bomull. NS 3344:1997 sier ikke noe om krav til væsketetthet! Det anbefales derfor å bruke engangs plastforkle i tillegg.
 • Flergangs smittefrakk skal henge i forgangen, på merket knagg og med innsiden ut, når den ikke er i bruk.
 • Ved isolering i enerom uten forgang, skal smittefrakk uansett bare brukes én gang og ikke henges opp etter bruk, hverken i pasientrommet eller i korridor.
 • Både engangs og flergangs smittefrakk skal skiftes så snart som mulig hvis den blir synlig tilsølt under bruk.
 • Smittefrakk skal ikke benyttes utenfor isolatet.
Smittefrakk tas av                                                                                                                                                                                         
 • Ta av hanskene.
 • Utfør håndhygiene. 
 • Frakken snøres/kneppes opp.
 • Stikk fingrene på den ene hånden inn under mansjetten på det andre ermet.
 • Trekk ermet av uten å berøre frakkens utside.
 • Med hånden inne i ermet tar en så tak i utsiden av mansjetten på det motsatte ermet og trekker denne av.
 • Frakken rulles samme med den urene siden inn, og kastes.
 • Utfør håndhygiene. 
Hanskebruk
Håndhygiene utføres før hansker tas ut av boksen, og etter at du har tatt av hanskene.
Hanskene minimerer, men eliminerer ikke forurensning av hendene.

Bruk hansker ved kontakt med biologisk materiale (blod, blodtilblandede kroppsvæsker, sekreter/ekskreter, puss og avføring etc.)
 • Kontakt med slimhinner og ikke- intakt hud.
 • I situasjoner hvor smittefaren er stor og/eller prosedyren er langvarig og eventuelt medfører større mekanisk belastning av hanskene, bør latekshansker foretrekkes.
 • Ved håndtering og/eller berøring av synlig eller mulig forurenset utstyr eller flater i omgivelsene.
 • Ved kontakt med pasient eller pasientens omgivelser når pasienten er isolert (kontakt-, dråpe- eller luftsmitte).
 • Når helsepersonell har eksem eller sår på hendene.

Se egen prosedyre: Medisinske engangshansker - Krav og bruk.

Munnbind -  (medisinske ansiktsmasker)                                                                                                                                                
Med munnbind, medisinske ansiktsmasker,  ("kirurgisk munnbind") skal tilfredsstille kravet til type II (II og IIR, R: resistent), det vil si en bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) og på 98 % i henhold til NS-EN 14683-2019. Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder og eventuelle ytterligere kravspesifikasjoner som til enhver tid gjelder.

Se egen prosedyre: Bruk av munnbind - Medisinske ansiktsmasker.

Munnbind, kirurgisk munnbind, er primært beregnet å skulle hindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet, først og fremst ved å hindre spredning av større dråper fra nese og munn.

Munnbind brukes også for å beskytte brukeren mot dråpesmitte, f.eks. ved nærkontakt med pasienter som hoster eller nyser, og bør i noen tilfeller kombineres med øyebeskyttelse.

Brukes ved opphold nærmere smittekilden enn 1 meter. Hvis det er hensiktsmessig behøver man ikke bruke munnbind hvis man oppholder seg med større avstand enn 1 meter, f.eks. ved enkel observasjon av pasienten eller formidling av beskjeder.
 • Munnbindet skal dekke både nese og munn.
 • Festes på en slik måte at det blir minst mulig lekkasje langs kantene.
 • Munnbind blir under bruk forurenset både av mikroorganismer i luften/sprut og fra bærerens nese og svelg.
 • Munnbind skal ikke henge rundt halsen, men brukes bare én gang og kastes.
 • Utfør håndhygiene etter at munnbind er tatt av.
Åndedrettsvern - se egen prosedyre                                                                                                                                                         
Åndedrettsvern - Filtrerende halvmaske (FFP3) skal tilfredsstille kravene til FFP3 i NS-EN ISO 149:2001+A1:2009.
Krafttilført (motordrevet) filtrerende åndedrettsvern med hjelm eller hette.
Skal tilfredsstille kravene til TH3P i NS-EN 12941:1998/A2:2008.
 

Øyevern - Valg av øyevern for beskyttelse mot dråper og sprut
Øyevern/beskyttelsesbriller/vernebriller eller munnbind m/visir er vanligvis ikke nødvendig, men bør brukes der det er fare for sprut av biologisk materiale.
Øyevern skal tilfredsstille relevante krav i Norsk standard NS-EN 166 og NS-EN 168, og må kunne brukes sammen med personlige briller når det er nødvendig. Øyevern for flergangsbruk (av flere personer) skal kunne rengjøres og varmedesinfiseres i spyledekontaminator eller vaskedekontaminator. Øyevern for gjenbruk av samme person bør kunne varmedesinfiseres. Alternativt må det kunne desinfiseres med et bredspektret kjemisk desinfeksjonsmiddel, og bør også tåle desinfeksjonssprit 70 - 75 %.

Lue og hette
 • Bruk av hårbeskyttelse er vanligvis ikke nødvendig.
 • Bruk av hårbeskyttelse skal vurderes i situasjoner hvor det er fare for direkte at håret blir tilsølt, f.eks. ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale.
 • Personer med langt hår bør imidlertid vurdere bruk av hette eller lue for å samle håret, slik at håret hverken forurenses eller forurenser ved stell av pasientene.

Sko
Skobytte er i de fleste tilfeller ikke nødvendig. Bruk av sko-overtrekk øker risikoen for forurensning av hendene (1). Sko-overtrekk reduserer ikke forurensning av gulvet (2).

Referanse  
Utdrag fra "Isoleringsveilederen - Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner". Smittevern 2004:9 - Nasjonalt folkehelseinstitutt - Oslo, april 2004.

Guideline for Isolation Precautions - CDC 2007. Centers for Disease Control and Prevention. Last update: July 2019.

 1. Carter R. Nursing Times 1990;86:63-64.
 2. Humpfreys et al. J. Hosp Infect 1991;17:117