Infeksjonskontroll.no

Bruk av åndedrettsvern

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 4.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Definisjoner
Fremgangsmåte
Åndedrettsvern skal brukes av alle som oppholder seg i rom der det er risiko for
inhalasjon av smittebærende luftbårne partikler og der konsekvensen av infeksjon kan bli alvorlig
Ta på åndedrettsvern klasse FFP3
Kontroll av tilpasning av åndedrettsvern med ventil

Krav til åndedrettsvern
Kontroll av forsegling mot huden

Kontroll med negativt trykk
Kontroll med positivt trykk
Kontroll av tilpasning av åndedrettsvern med ventil
Under bruk
Ta av av åndedrettsvern klasse FFP3
Krav til åndedrettsvern
Definisjoner
Referanse

 

 Hensikt og omgang:

Åndedrettsvern brukes til beskyttelse mot luftbåren smitte, enten med filtrerende halvmaske eller med krafttilført (motordrevet) filtrerende utstyr med hjelm eller hette. Åndedrettsvern av typen filtrerende halvmaske kan ikke benyttes av personer med skjegg, eller som er ubarberte, da dette kan hindre god kontakt mellom åndedrettsvernet og ansiktet. Personer med skjegg, eller som er ubarberte, må bruke filtrerende utstyr med hjelm eller hette.

Definisjoner
Medisinske ansiktsmasker - munnbind
Filtrerende ansiktsmasker finnes i 3 klasser ("halvmasker") ut ifra grad av filtreringsevne/beskyttelse: FFP1, FFP2 og FFP3.

Åndedrettsvern
For beskyttelse mot luftsmitte benyttes filtrerende halvmaske og skal tilfredsstille kravene til klasse FFP3 i henhold til norsk standard NS-EN 149:2001/+A1:2009.
Det finnes 3 klasser av ansiktsmasker ("halvmasker") ifra grad av filtreringsevne/beskyttelse: FFP1, FFP2 og FFP3.
Krafttilført (motordrevet) filtrerende åndedrettsvern med hjelm eller hette, skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12941:1998/A2:2008. Se ytterligere informasjon under definisjoner.

Fremgangsmåte
Opplæring                                                                                                                                       

Alle som skal bruke åndedrettsvern må ha fått opplæring i bruk, inkludert individuell kontroll av forsegling av halvmasker mot huden, og ha tilgang til produsentens bruksanvisning.

Bruk av filtrerende halvmaske klasse FFP3
Tilpasningstest
Alle som skla bruke åndedrettsvern av typen filtrerende halvmaske klasse FFP3 må ha gjennomgått en tilpasningstest med tilfredsstillende resultat for å sikre at det gir tilstrekkelig beskyttelse. Tilpasningstest må gjøres med spesielt utstyr.

Ved enkelte luftbårne infeksjoner skal åndedrettsvern brukes i stedet for munnbind for å oppnå bedre beskyttelse av brukeren.

Åndedrettsvern beskytter like godt mot spredning av dråper fra brukerens luftveier som kirurgisk munnbind, og kan ved behov brukes i stedet for kirurgisk munnbind ved aseptiske prosedyrer. Ved fare for sprut av infeksiøst materiale bør brukes åndedrettsvern tildekket ventilen (hette).

Munnbind
Med munnbind, medisinsk ansiktsmasker, ("kirurgisk munnbind#) skal tilfredsstille kravet til ny type II (II og IIR: resistent), det vil si en bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) på 98 % i henhold til NS-EN 14683-2019+AC:2019. Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder og eventuelle ytterligere kravspesifikasjoner som til enhver tid gjelder.

Munnbind beskytter mot sprut og dråpesmitte, ikke mot luftbåren smitte. For å beskytte seg mot luftbåren smitte må en derfor bruke åndedrettsvern. I de fleste situasjoner vil en filtrerende halvmaske gi god beskyttelse. Ved eksponering for luftbåren smitte skal det benyttes partikkelfilter klasse FFP3.

Åndedrettsvern skal brukes av alle som oppholder seg i rom der det er risiko for inhalasjon av smittebærende luftbårne partikler og der konsekvensen av infeksjon kan bli alvorlig.
Det gjelder spesielt dråpekjerner med diameter mindre enn 10 μm, der vanlig munnbind ikke har tilstrekkelig effekt:
 • Smitteførende lungetuberkulose
 • Vannkopper eller herpes zoster, hvis en person som ikke er immun må oppholde seg i samme rom som pasienten.
 • Meslinger
 • Viral hemorragisk feber
 • SARS
 • MERS
 • Alvorlig (pandemisk) influensa
 • Alle biologiske faktorer (smittestoffer) i smitterisikogruppe 4 og alle i smitterisikogruppe 3 som kan smitte gjennom luft.
 • Ved laser-/diatermibehandling av papillomer/papilomavirus. Der det er punktavsug benytter bare operatør/assistent åndedrettsvern.

Åndedrettsvern med ventil dekket av "hette" beskytter like godt mot spredning av dråper fra brukerens luftveier som kirurgisk munnbind, og kan ved behov brukes i stedet for kirurgisk munnbind ved kirurgiske inngrep og andre aseptiske prosedyrer.

Ta på åndedrettsvern klasse FFP3                                                                                                                                                              
 1. Åndedrettsvernet tas på før man går inn i rom der det er risiko for inhalasjonssmitte. 
 2. Legg åndedrettsvernet med utsiden ned i den ene hånden og trekk ut de sammenbrettede delene for å forme det som en kopp. Form nesebøylen ved å bøye den forsiktig på midten.
  Nesebøyen er plassert på den øvre delen.
 3. Legg de to strikkene på utsiden av åndedrettsvernet, over fingrene/håndryggen på hånden som holder åndedrettsvernet, slik at de er lette å gripe tak og kan holdes adskilt. Bruk gjerne speil
 4. Sett åndedrettsvernet over nese/munn og trekk én strikk av gangen over hodet, øvre strikk først. Øvre strikk skal gå over ørene, nedre strikk skal gå like under ørene og strikkene skal ikke krysse hverandre. De skal ligge flatt mot hodet og ikke være vridd. Justér den øvre og nedre delen av masken, slik at den sitter behagelig.
 5. Tilpass kanten på åndedrettsvernet tett til huden. Form nesebøylen nøye over nesen. Tilpassing skal gjøres med begge hender ved å presse peke- og langfingre samtidig mot begge sider av neseryggen ovenfra og nedover mot kinnet (ikke nedenfra og opp). Trekk nedre kant godt inn under haken. Bruk gjerne speil for å kontrollere at åndedrettsvernet sitter riktig.
 6. Når det brukes hette, skal hetten settes på etter åndedrettsvernet.  

Kontroll av forsegling mot huden
Bruker må alltid teste forseglingen mot huden etter at åndedrettsvernet er tatt på

Kontroll med negativt trykk
Dekk åndedrettsvernets sideflater med begge hender, uten å presse det mot ansiktet, og trekk pusten dypt, Du skal kjenne at kantene av åndedrettsvernet suges mot ansiktet. Hvis det merkes lekkasje langs kantene, må åndedrettsvernet justeres på nytt.

Kontroll med positivt trykk
Blås kraftig ut mens åndedrettsvernets ventil dekkes med hånden uten å presse det mot ansiktet. Hvis det merkes lekkasje langs kantene, må det justeres på nytt. På åndedrettsvern uten utåndingsventil dekkes overflaten vanligvis med hendene. Prøv å puste ut. Et svakt trykk skal bygge seg opp, og det skal ikke lekke luft langs kantene på åndedrettsvernet. Hvis det ikke oppnås korrekt forsegling, må man ikke gå inn i det forurensede området. 

Kontroll av tilpasning av åndedrettsvern med ventil
 • Dekk åndedrettsvernets ventil med begge hender. Vær forsiktig slik at maskens tilpasning til ansiktet ikke endres.
 • Trekk pusten dypt. Nå skal du kjenne et undertrykk inne i åndedrettsvernet. Hvis du oppdager den minste lekkasje, må du justere tilpasning av åndedrettsvernet og/eller stroppene. Kontroller åndedrettsvernets tilpasning og tetning til ansiktet igjen. Gjenta dette til du oppnår korrekt tilpasning. Hvis du ikke oppnår korrekt tilpasning må du ikke gå inn i det forurensede området.
 • Åndedrettsvern av typen filtrerende halvmaske kan ikke benyttes av personer med skjegg, eller som er ubarberte, da dette kan hindre god kontakt mellom åndedrettsvernet og ansiktet. Personer med skjegg, eller som er ubarberte, må bruke krafttilført filtrerende utstyr med hjelm eller hette.
Under bruk
 • Berør aldri åndedrettsvernets utside med hendene under bruk.
 • Åndedrettsvernet skal bare brukes én gang. Det skiftes ut hvis det blir ødelagt eller pustemotstanden blir for høy.
 • Filtrerende åndedrettsvern skal gi fullbeskyttelse og være sikkert å bruke i minst 8 timer, men normalt bør brukstiden begrenses til 1 - 2 timer av gangen før man tar en pause.

Arbeidstilsynet anbefaler at filtrerende halvmasker normalt ikke bør benyttes mer enn totalt 3 timer daglig av hensyn til arbeidstakernes helse og velferd. Ved behov for lengre brukstid, bør det brukes krafttilført (motorassistert) filtrerende utstyr med hjelm eller hette.

Ta av åndedrettsvern klasse FFP3
 1. Åndedrettsvernet tas av etter at man har forlatt rommet der det er risiko for inhalasjonssmitte.
 2. Ta av hansker og smittefrakk og eventuelt hette og desinfiser eller vask hendene før åndedrettsvernet tas av.
 3. Ta en ny ren hanske på den ene hånden, hold åndedrettsvernet på plass med denne og bøy hodet litt forover mens strikkene løftes/trekkes over hodet med den andre hånden, først den nedre strikken og deretter den øvre.
 4. Kast åndedrettsvernet som smitteavfall.
 5. Desinfiser eller vask hendene.

Krav til åndedrettsvern
Kravspesifikasjoner for åndedrettsvern er definert i standard NS-EN EN149:2001+A1:2009.

Det enkelte produkt skal være merket med:
 • Produsent og varenummer, for eksempel "3M™ 8835H and 8833H Particulate Respirators".
 • At produktet er i henhold til NS-EN EN 149:2001+A1:2009, FFP3 S.
 • FFP = Filtrering Facepiece Particulate (Partikkelfiltrerende ansiktsmaske), Klasse 3, S= solid, dvs. faste og vannbaserte partikler, som er dråpekjerner og aerosoler.
 • CE-merking, for eksempel CE 0086, som betyr godkjent av tekniske kontrollorganet British Standard Institute i den strengeste kategorien III.

Definisjoner
Aerosol
En ansamling av partikler av faste stoffer eller væske, eller en kombinasjon av faste partikler og væske, i en gass, og der partiklene har svært lav fallhastighet (vanligvis mindre enn 0,25 meter per sekund).

Luftsmitte
Ved luftsmitte kan smitten spres til hele rommet der smittekilden befinner seg, eventuelt også til tilstøtende rom. Smitteførende luftbårne partikler kan enten være dråpekjerner, hudpartikler eller støvpartikler. Dråpekjernes stammer som oftest fra luftveiene eller fra flytende laboratoriekulturer av mikroorganismer, har en diameter på mindre enn 0,01 mm (10 μm), og er så små at de kan inhaleres til lungene. Bakteriebærende hudpartikler er oftest større enn 0,01 mm (10 μm), og stopper i nesen, eller munnen/halsen. Luftsmitte kan skje ved inhalasjon eller ved forurensning av slimhinner i nese, munn og øyne. Luftsmitte kan også gi opphav til indirekte kontaktsmitte ved forurensning av gjenstander, utstyr og inventar.

Åndedrettsvern
Personlig beskyttelsesutstyr som er utformet for å beskytte brukerens luftveier mot inhalasjon av skadelige stoffer. Denne prosedyren omhandler bare beskyttelse mot inhalasjon av smittestoffer. Veiledning for valg av åndedrettsvern er beskrevet i NS-EN 529:2005.

Det er to hovedtyper av åndedrettsvern; filtrerende åndedrettsvern og pusteapparater. Ved beskyttelse mot smitte i helsevesenet er det vanligvis filtrerende åndedrettsvern som brukes. Pusteapparater forsyner brukeren med ren luft (f.eks. trykkluft) eller gass (f.eks. oksygen), uavhengig av atmosfæren omkring brukeren, som regel fra en bærbar tank/beholder.
Pusteapparater er sjelden aktuelle i til smittevernbruk i helsevesenet, og omtales ikke denne prosedyren.

Referanse                                                                                                                                

 • Bruk av åndedrettsvern ved luftsmitte. Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF.
 • For-2011-12-06-1358. forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsrommet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). Sist endret FOR-2018-12-20-2018 fra 01.01.2019.
 • NS-EN En 149:2001+A1:2009. Åndedrettsvern- Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking. I 2009 kom det et tillegg (Appendix - A1:2009).
 • Hva du må vite når du bruker åndedrettsvern. Orientering. Direktoratet for arbeidstilsynet. Best. nr. 539.
 • CDC - Respirator Concern? - Workplace Safety & Health Topies.