Infeksjonskontroll.no

Blodbåren smitte

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Blodbåren smitte via blodprodukter. Smittemåten kan være direkte i form av kontakt med blodprodukter, som ved en blodtransfusjon, eller indirekte ved blant annet gjenbruk av infiserte sprøyter.

Smitteførende materiale
Det er først og fremst blod og blodkomponenter som har praktisk betydning som smittekilde i yrkesmessig sammenheng, men blodbårne virus er påvist i de fleste sekreter og vevsvæsker fra mennesker. Spytt regnes som smitteførende ved tannlegevirksomhet fordi det nesten alltid blir blodtilblandet. I helsevesenet ellers regnes spytt (som ikke er blodtilblandet) vanligvis som en ikke blodsmitteførende kroppsvæske.

Basale smittevernrutiner ivaretar forebygging av blodsmitte.
Basale smittevernrutiner - Standard forholdsregler (standard precautions) ble utarbeidet i USA og utgitt første gang av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i 1996. Hensikten var å forene tidligere anbefalinger for isolering av smittsomme sykdommer og tiltak ved eksponering for blod og andre kroppsvæsker. CDC har siden revidert rådene. Standard forholdsregler la vekt på at alle kroppsvæsker, sekreter og ekskreter skulle behandles som mulig smitteførende uavhengig av smittestatus hos pasienter (1).

Blodbåren i helsevesenet
Når vi ser bort fra smitteoverføring ved blodtransfusjon, organtransplantasjon og annen bruk av humant materiale, kan blodbåren i praksis skje på tre måter i helsevesenet:

  • Fra smittet pasient til annen pasient via urene (blod/smitteførende kroppsvæske) instrumenter, utstyr eller helsearbeiderens hender.
  • Fra smittet pasient til helsearbeidet ved inokulasjon (innpoding, stikk etc.) av blod/smitteførende kroppsvæske eller ved sprut/søl på defekt hus eller slimhinne. Den altoverveiende del av smitte fra pasient til helsearbeidet skjer ved stikkskader.
  • Fra smittet helsearbeidet til pasient ved at helsearbeideren inokulerer eller på annen måte deponerer sitt blod eller sin blodholdige kroppsvæske i pasientens vev, åpne sår eller på slimhinner.

Referanser

  1. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten - veileder for helsepersonell - FHI.
    https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Smittevernloven Veileder. Forebygging av blodsmitte i helsevesenet. Statens helsetilsyn. IK-2552. Oktober 1997 - delvis tilbaketrukket da publikasjonen kan ha begrenset gyldighet. Spørsmål om innholdet rettes til folkehelseinstituttet.