Infeksjonskontroll.no

Næringsmiddelhygiene

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Interkontroll mat

Forord
Tilberedning og servering av mat og drikke i sykehus er underlagt Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og det stilles andre krav til næringsmiddelhygiene på sykehus enn i private hjem. Tilberedning og til dels servering av mat utføres av profesjonelt personell tilknyttet hovedkjøkkenet. Servering av mat og drikke til pasienter er også en viktig oppgave for mange helsearbeidere. Den delen av matserveringen som utføres av helsepersonell på sengepostene er derfor underlagt et eget internkontrollsystem for mat. Noen steder foregår matservering som såkalt buffet - servering, der eget personell (ofte tilknyttet hovedkjøkkenet) er ansvarlig for serveringen.

 1. Internkontrollens innhold
  Krav

  Lov 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

  FOR 1997-11-12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene. Sist endret FOR 2004-11-12-1451. Eventuelle senere endringer vil automatisk gjelde.

  FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Sist endret FOR 2004 – 01 – 15- 205.

  FOR 1993-12-21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Sist endret FOR-2005-05-444.

  FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og frambud m.v.av næringsmidler. Sist endret FOR- 2004-01-15. 227.

 2. Rutiner som skal følges for å sikre næringsmiddellovgivningens krav og styring med kritiske punkter
  Ansvaret for gjennomføring av prosedyren ligger hos ledelsen ved den enkelte sengepost.
 3. Avviksbehandling
  Avvik meldes via kvalitetssystemet ve sykehuset.
 4. Rutiner for å hindre gjentakelser av avvik
  Ledelsen ved den enkelte sengepost skal løpende evaluere erfaringene fra avvik for å hindre gjentakelser. Alle avvik gjennomgås systematisk i forbindelse med avdelingens kvalitetsforbedrende arbeid.
 5. Oppbevaring av registreringsskjema
  Registreringsskjema for temperatur i kjøleskap og frysere oppbevares på sengepostene i ett år, og gjennomgås ved interne tilsynet.
 6. Rutiner for systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollsystemet
  Prosedyre for næringsmiddelhygiene på sengeposter revideres ved endringer av lov/forskrift om næringsmiddelhygiene.

Styring med kritiske punkter

 1. Vurdering av mulige farer ved arbeidsoperasjoner
  Aktiviteten på sengepostene omfatter mottak og servering, og i enkelte tilfeller oppbevaring av ferdig tilberedt varm og kald mat. I denne forbindelse er det særlig to forhold som kan påvirke næringsmiddelhygienen.
  - Utilstrekkelig håndhygiene i forbindelse med håndtering og servering.
  - Feilaktig oppbevaring, spesielt med hensyn til temperatur.
 2. Trinn og stadier i arbeidsoperasjonene der farer kan oppstå
  Fare for forurensning kan særlig oppstå ved utporsjonering og servering, samt oppbevaring av mat som ikke kan spises med en gang (pasienter som faster eller har svekket appetitt, som er fraværende på grunn av undersøkelse/behandling osv).