Infeksjonskontroll.no

Lover og forskrifter innen smittevern

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Lover og forskrifter innen smittevernet - Folkehelseinstituttet - Oversikt.
"Her listes en del lenker til lover, forskrifter og diverse andre tekster som er relevante for smittevernet i og utenfor helseinstitusjoner.
Lovene og forskriftene forvaltes av Helse. og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet og, for arbeidsmiljøforskrifter, av Arbeidstilsynet. Spørsmål om tolkninger av regelverket kan rettes til disse eller til fylkeslegene. For mer om lover og forskrifter henvises til Smittevernbokas kapittel om" Lovverk og smittevern.

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling av smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften). Helse- og omsorgsdepartementet.
FOR-2014-05-23-667. Kunngjort 27.05.2014.

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven].
Helse- og omsorgsdepartementet - LOV-2014-06-20-43 fra 01.01.2015.

Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - Sykehusinfeksjoner. Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2532 Oktober 1996.