Infeksjonskontroll.no

Arbeidstøy - Generelt

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Krav til arbeidstøy
Arbeidstøy
Personell i pasientrettet arbeid
Definisjoner
Arbeidstøy - Uniform
Beskyttelsesfrakk
Plastforkle
Vernetøy (smittefrakk)
Operasjonstøy
Med personell uten direkte pasientkontakt
 

Operajonspersonell - bekledning
Skotøy
Lue/hette
Private vesker, ryggsekker o.l.
Bruk av ekstra beskyttelsestøy/- utstyr
Drifts- og vedlikeholdspersonell (uten pasientkontakt)
Spesialpersonell
Referanser

Hensikt og omfang
Riktig bruk av arbeidstøy har til hensikt å beskytte brukeren mot smitte og hindre smitteoverføring til pasienter. Arbeidsantrekket skal være med på å gi et enhetlig og ryddig bilde av sykehusets virksomhet, bidra til uniformering slik at det tydelig viser at brukeren er ansatt, er helsefagstudent eller hospitant ved helseforetaket. Ved korrekt bruk av arbeidstøy fremstår en som profesjonell, noe som bidrar til å skape trygghet og tillit hos pasienter.

Arbeidstøy kan bli infisert med biologisk materiale i forbindelse med pasientkontakt og via personalets forurensede hender. Feil bruk av personaltøy eller bruk av privat tøy hos helsearbeidere kan representere en smittefare.
Risikoen for smitteoverføring via helsearbeideres arbeidsantrekk kan reduseres ved riktig håndtering av rent og urent arbeidstøy, korrekt vask og korrekt transport og oppbevaring.
 • Gjelder alle ansatte, vikarer, studenter, hospitanter som benytter sykehusets arbeidstøy.
 • Identitetsbevis skal bæres godt synlig av alt personell.
 • Institusjonen skal ha avtale med godkjent vaskeri.

 

Krav til arbeidstøy                                                                                                                                                                                           
Arbeidstøyet skal fremstå som synlig rent. Arbeidstøy skal ha gjennomgått en vaskeprosess der temperaturen skal være kontinuerlig over 85°C i minimum 10 minutter for godkjent termisk desinfeksjon i godkjent vaskeri.  Noen typer arbeidstøy, f.eks. vintertøy til ambulansepersonell, som ikke tåler vask på 85°C, må kunne tåle vask på 60°C i minst 20 minutter. Kjemotermisk desinfeksjon kan da anvendes. Tøyet vaskes med temperatur under 80°C, i en kombinasjon av varmedesinfeksjon og kjemisk desinfeksjon ved høy temperatur.
Sterkt tilgriset tøy kan eventuelt legges i kjemisk desinfeksjonsmiddel beregnet for desinfeksjon av tekstiler, deretter vaskes ved lavere temperatur.

Arbeidstøy
 • Skifte mellom privat- og arbeidstøy skjer på arbeidsplassen, skal ikke benyttes på andre steder, og skal ikke tas med hjem.
 • Det skal bare brukes sykehusets arbeidstøy. Ved pasientkontakt brukes overdel med korte ermer.
 • Privat undertøy skal dekkes helt av arbeidstøyet. Undertrøye o.l. skal ha korte ermer som ikke går nedenfor albuen.
 • Privat tøy skal ikke brukes, med unntak av undertøy og sokker/strømper.
 • Arbeidstøyet skal skiftes daglig og ellers når synlig tilsølt.
 • Tøyet skal kun vaskes i godkjent vaskeri.
Personell i pasientrettet arbeid
 • Bruk av ringer, armbåndsur og armbånd er ikke tillatt i pasientrettet arbeid.
 • Kunstige negler tillates ikke.
 • Arbeidskittel/skjorte/overdel som brukes i direkte pasientarbeid bør/skal ha korte ermer da lange ermer lettere blir et reservoar for mikroorganismer siden de lettere kommer i kontakt med pasient/pasientens utstyr. Lange ermer forhindrer også adekvat håndhygiene, som omfatter håndvask/hånddesinfeksjon av hender, håndledd og e. underarmer.
 • Langt hår settes opp eller samles i nakken.
 • Brukere av hijab skal benytte sykehusets hijab. Denne skiftes på lik linje med øvrig arbeidsantrekk. Det er ikke tillatt å bruke privat hijab.
 • Hvis man har sår eller rifter i huden, tildekkes disse med vanntett plaster. Dette fjernes ved arbeidsdagens slutt, og deretter utføres håndhygiene.
 • Ambulansetjenesten bruker arbeidstøy etter gjeldende retningslinjer. Ved innkjøp av nytt arbeidstøy, skal det påses at klærne tåler å vaskes ved min 60oC. Uniformene vaskes ved synlig tilsølt, og minst én gang per uke.
 • Identitetsbevis skal bæres godt synlig.
 • Unngå bruk av sterke duftartikler som parfyme av hensyn til allergikere.
Definisjoner                                                                                                                            
Arbeidstøy - Uniform
 • Arbeidstøy for helsearbeidere bør bestå av bukse, overdel, ev. frakk, og sko kun til bruk i helseinstitusjonen.
 • Ambulansepersonell bruker egne uniformer. Uniformene vaskes hvis synlig tilsølte, og minst 1 - én gang per uke.
 • Operasjonspersonell brukes spesiell operasjonsbekledning som bare brukes på operasjonsavdelingen, ev. også i sterilsentalen.
 • Teknisk personell bruker arbeidstøy tilpasset det aktuelle arbeidet.
 • Administrativt personell bruker hvit frakk, eventuelt utenpå privat tøy.
 • Hvit bluse, kittel eller skjorte, bukser og evt. frakk merket med sykehusets logo, utlevert fra tekstilseksjonen. Arbeidstøyet skal tåle vask ved 85oC og vaskes ved sykehusets vaskeri.
 • Noen avdelinger kan ha annen farge på tøyet, f.eks. barneavdelingen. Tøyet må tåle vask ved 85oC.
Beskyttelsesfrakk
 • Bakknappet frakk til bruk utenpå arbeidstøy for ekstra beskyttelse. Brukes ved stell av pasienter og andre oppgaver som involverer tett kontakt med pasienter som en del av basale smittevernrutiner (der det ikke er kjent smittefare).
 • Brukes for å beskytte arbeidstøyet mot forurensning.
 • Bør være vannavstøtende.
 • Beskyttelsesfrakken skal være bakknappet og langermet.
 • Brukes ved stell av pasienter, re senger, arbeid i desinfeksjonsrom og andre oppgaver som involverer langvarig tett kontakt med pasienter, forurenset utstyr, der det ikke er kjent smittefare.
 • Ved arbeidsoppgaver der det er fare for søl av blod, kroppsvæsker mv. skal frakken langermet og være væsketett, ev. bruke plastforkle i tillegg hvis frakken ikke er væsketett.
Plastforkle
 • Engangs plastforkle som beskytter arbeidstøyets front ved arbeidsoppgaver med fare for søl/sprut.
 • Plastforkle er alternativ til beskyttelsesfrakk ved stell av pasienter, re senger, arbeid i desinfeksjonsrom og andre oppgaver som involverer kontakt med pasienter, forurenset utstyr, der det ikke er kjent smittefare.
 • Plastforkle er også et supplement til beskyttelsesfrakk eller smittefrakk der en forventer søl og sprut, eller langvarig kontakt med pasienter og forurenset utstyr.
 • Plastforkle er engangsutstyr og skal kastes etter bruk.
Vernetøy (smittefrakk) se egen prosedyre
 • Gul bakknappet frakk uten lommer, langermet med mansjetter som slutter tett omkring håndleddene. Den skal være så lang at den går nedenfor knærne.
 • Det bør normalt brukes engangs smittefrakk. Den skal ikke benyttes utenfor isolatet.
 • Flergangs smittefrakk kan alternativt benyttes, men da bare av samme person hver gang.
 • Både engangs og flergangs smittefrakk skiftes hvis den blir synlig tilsølt.
 • Flergangs smittefrakk skal aldri benyttes lengre enn 10 timer (ett skift).
Operasjonstøy
 • Grønn eller blå skjorte og bukse skal bare benyttes på operasjonsavdelingene, dagkirurgisk avdeling, avdeling for sterilforsyning og ved omfattende invasive prosedyrer i egne laboratorier ved radiologisk avdeling. Tøyet skal tålevask ved 85oC og vaskes ved godkjent vaskeri.
Med personell uten direkte pasientkontakt menes:
 • Kontor- og administrativt personell.
 • Drifts- og vedlikeholdspersonell.
Operasjonspersonell - bekledning                                                                                                                                                              
 • Bruker spesiell operasjonsbekledning, som bare benyttes i operasjonsavdelingene, ev. også i dagkirurgisk avdeling, avdeling for sterilforsyning og ved omfattende invasive prosedyrer i egne laboratorier ved Radiologisk avdeling.
 • Grønn skjorte og bukse, ev. engangs operasjonsdress. Skal kun benyttes på operasjonsavdelingene og sterilsentral.
 • Arbeidstøyet markerer at personalet arbeider innenfor et fysisk avgrenset område med store krav til hygiene, f.eks. operasjon/anestesiavdeling/dagkirurgi.
 • Ved sykehus der oppvåkning-/intensivavdelingen ligger direkte til operasjonsavdelingen, kan personalet følge pasienten til oppvåknings-/intensivavdelingen i grønt tøy, for deretter å gå direkte tilbake til operasjonsavdelingen uten å skifte til nytt grønt tøy. Dette forutsetter at det ikke har vært annen pasientkontakt.
 • Gjelder alt personale som arbeider/hospiterer i operasjons- og anestesiavdelingen.
Skotøy
 • Det bør brukes sko med hel tåkappe for å beskytte føttene ved uhell med spisse gjenstander.
 • Sko som benyttes i pasientrettet arbeid skal tåle vask ved høy temperatur eller kjemisk desinfeksjon.
 • Sko som benyttes i spesialavdelinger f. eks. operasjonsavdelingen, skal ikke brukes utenfor avdelingen.
 • Skoene bør være vaskbare.
 • Sokker/strømper skal benyttes.
Lue/hette                                                                                                                                                                                                             
 • Lue/hette benyttes i alle områder hvor aseptiske/sterile prosedyrer utføres, som f. eks operasjonsstuer, sterilsentral, og skal dekke alt hår.
 • Benyttes for å hindre hår og hudpartikler i å forurense sår, operasjonssår, store brannsår eller innstikksted for intravaskulære katetre.
 • Benyttes også ved fare for at ansattes hår kan bli tilsølt under f. eks. sugeprosedyrer.
 • Skal ikke benyttes ute i fellesarealene.
Private vesker, ryggsekker o.l.
 • Private vesker, ryggsekker o.l. må bæres på en slik måte at de ikke forurenser rent arbeidstøy, det vil si ikke på ryggen/over skulderen.
Bruk av ekstra beskyttelsestøy/-utstyr
 • I arbeidssituasjoner som medfører tett kontakt med pasienter (løfting, stell i seng og annet) brukes beskyttelsesfrakk utenpå ordinært arbeidstøy.
 • I arbeidssituasjoner med fare for sprut/søl brukes engangs plastforkle, eventuelt i tillegg til beskyttelsesfrakk.
 • Ved isolering benyttes smittefrakk i henhold til prosedyre for aktuell isoleringstype.
 • Adekvat verneutstyr skal brukes i samsvar med HMS – krav (slik som munnbind, åndedrettsvern, øyebeskyttelse, hansker).

Drifts- og vedlikeholdspersonell (uten pasientkontakt)
Det skal brukes arbeidstøy i henhold til gjeldende avtale i eget sykehus/institusjon.
Skiftes ved behov og minst 1 gang per uke.

Kontor/administrativt personell (uten pasientkontakt)
Kontorpersonell kan benytte privat tøy, men må bruke hvitt arbeidstøy ved kortvarig opphold i pasientområder, besøk på sengeposter, poliklinikker og laboratorier. Eventuelt kan man bruke ren hvit frakk, som skal være kneppet, over privattøyet.
Uniform skiftes ved behov og minst 1 gang per uke.

Spesialpersonell
Annet personell som av hensyn til spesielle oppgaver ikke kan bruke hvit uniform, f.eks. sykehusklovner, skal bruke tøy som kan vaskes ved 85oC. Tøyet skal vaskes daglig.

Referanser                                                                                                                              
 • Nasjonal veileder for håndhygiene - Smittevern 11 - 2004.
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]. Helse- og omsorgsdepartementet. + LOV-2012-06-22-46
 • Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.
 • Bransjestandard - Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Mai 2015.
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15 - 2006.
 • MMWR - Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings. Morbidity and Mortality Weekly Report October 25, 2002 / Vol. 51 / No. RR-16.
 • CEI-NYT - "Korte ærmer? Lange ærmer? En kort redegørelse for en lang debat". Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne Nr 128 - Juli 2014.
 • epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. H.P. Lovedaya*, J.A. Wilsona, R.J. Pratta, M. Golsorkhia, A. Tinglea, A. Baka, J. Brownea, J. Prietob, M. Wilcoxc. Journal of Hospital Infection 86S1 (2014) S1–S70.

Referanser OUS - "Arbeidstøy" - Smittevernlege Egil Lingaas 4.2012

 • Loveday HP, Wilson JA, Pratt JC, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, Browne J, Prieto J, Wilcox M. epic3 - National Evidence-Based Guidelines for preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. J Hosp Infect 86S1 (2014) S1–S70.
 • Bearman G, Bryant K, Leekha S, Mayer J, Munoz-Price LS, Murthy R, Palmore T, Rupp ME, White J. Healthcare Personnel Attire in Non-operating room settings. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(2):107-121.
 • Wilson JA, Loveday HP, Hoffman PN, Pratt RJ. Uniform: an evidence review of the microbiological significance of uniforms and uniform policy in the prevention and control of healthcare-assocoated infections. Report to the Department of Health (England). J Hosp Infect 2007;66:301-307.
 • Speers R, Shooter R, Gaya H, patel N. Contamination of nurses´ uniforms with Staphylococcus aureus. Lancet 1969;2(7614):233-235.
 • Babb JR, Davies JG, Ayliffe GA. Contamination of protective clothingand nurses´uniformsin an isolation ward. J Hosp Infect 1983;4:149-157.
 • Perry C, Marshall R, Jones E. Bacterial contamination of uniforms. Short Report. J Hosp Infect 2001;48:238-241.
 • Wong D, Hollis P, Nye K. Microbial flora on doctors´ white coats. Br. Med J 1991;303:21-28.
 • Loh W, Ng VV, Holtin J. Bacterial flora on the white coats of medical students. J Hosp Infect 2000;45:65-68.
 • Hambraeus A. Transfer of Staphylococcus aureus via nurses´uniforms. J Hyg 1973;71:799-814.
 • Zachary KC, Bayne PS, Morrison VJ, Ford DS, Silver LC, Hooper DC. Contamination of gowns, gloves, and stethoscopes with vancomycin resistant enterococci. Infect Cotrol Hosp Epidemiol 2001;22(9):560-564.
 • Webster J, Pritchard MA. Gowning by attendants and visitors in newborn nurseries for prevention of neonatal morbidity and mortality (Review. Cochrane database Sys Rev 2003;2:1-23.
 • Puzniak LA, Leet T, Mayfield J, Kollef M, Mundy LM. To gown or not to gown: The effect on acquisition of vancomycin-resistant enterococci. Clin Infect Dis 2002;35:18-25.
 • Srinavasan A, Song X, Ross T, Merz W, Brower R, Perl T. A prospective study to determine whether cover gowns in addition to gloves decrease nosocomial transmission ov vancomycin-resistant entereococci. Infect Control Hosp Epidemiol 2002;23(8):424-428.