Infeksjonskontroll.no

Rengjøring, transport og lagring av tekstiler

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

Definisjoner
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
   

Hensikt og omfang
Institusjonstekstiler blir ofte forurenset av biologisk materiale, og må derfor håndteres, pakkes, transporteres og vaskes på hygienisk tilfredsstillende måte slik at ikke pasienter og andre blir utsatt for smittestoffer. Mikroorganismer kan overleve på brukte tekstiler over tid (timer/dager). Tøy som er forurenset med biologisk materiale, skiftes. En høy grad av sikkerhet oppnås ved å behandle alt biologisk materiale som potensielt smittefarlig. Det vil ofte være slik at det er annet personale som tar hånd om forurenset tøy enn de som først emballerte det. Det er derfor viktig at de som emballerer tekstiler gjør dette på en forsvarlig måte.

Definisjoner                                                                                                                             
Biologisk materiale: Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Vaskeprosess
Alt urent institusjonstøy skal gjennomgå en vaskeprosess der tekstiler tas inn på "uren side", legges i maskinen, vaskes og desinfiseres før det tas ut på "ren side" for videre behandling og transport. Kun termisk desinfeksjon er godkjent som vask/desinfeksjon av smittetøy fra helseinstitusjoner.

Pasient- og personaltekstiler
Rene tekstiler, herunder arbeidstøy, som har gjennomgått termisk eller kjemotermisk vask/desinfeksjon, og som fremstår som synlig rene og ikke har vært tatt i bruk til f.eks. pleie og behandling.

Termisk desinfeksjon
Vaskeprosess der temperaturen skal være kontinuerlig over 85oC i minimum 10 minutter for godkjent termisk desinfeksjon i godkjent vaskeri. (Se "Tekstilhåndtering i helseinstitusjoner").

Kjemotermisk (termokjemisk) desinfeksjon
Kjemotermisk desinfeksjon av tøy med temperatur lavere enn 85oC er en kombinasjon av varmedesinfeksjon og kjemisk desinfeksjon ved høy temperatur. (Se "Tekstilhåndtering i helseinstitusjoner").
Denne metoden kan brukes på tekstiler som ikke tåler høy temperatur, slik som gardiner, duker og noen typer spesielt arbeidstøy, f.eks. vintertøy til ambulansepersonell.

Operasjonstekstiler vaskes og spesialbehandles.

Tekstiler som skal steriliseres: Vaskes/desinfiseres, pakkes, for til slutt steriliseres.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling                                                                                
Håndtering av tekstiler
Urent tekstiler:
For å hindre partikkelslipp/støv til luft er det viktig at man tar av tekstiler på senger med rolige bevegelser:
Tekstiler legges direkte i ren sekk ved brukerstedet.

  • Unngå å forurense egen arbeidsdrakt under arbeidet, bruk beskyttelsesforkle.
  • Utfør håndhygiene etter utført arbeid.

Tekstiler fra smitteisolat - "Smittetøy"
Tekstiler fra pasienter som er smitteisolert, og tekstiler som er forurenset med biologisk materialet. Emballeres og legges i væsketett sekk for "smittetøy", slik at videre transport kan foregå på en forsvarlig måte uten fare for eksponering til andre.

Transport av urent tøy
Alle sekker lukkes forsvarlig før transport.
Personell som transporterer urene tekstiler skal skifte arbeidstøy og utføre håndhygiene før transport av rene tekstiler.
Traller og vogner benyttet til forurensede tekstiler skal ikke brukes til ren transport av rene, uten forsvarlig rengjøring/eventuell desinfeksjon.

Ekstern transport
Urene og rene tekstiler skal ikke blandes under transport.
Før rene transporteres, må lasterom i bilen rengjøres.
Traller og emballasje skal rengjøres forsvarlig i vaskeriet før det pakkes rene tekstiler.

Transport av rent tekstiler
Tekstiler transporteres i ren tillukket vogn.

Lagring av tekstiler
Tekstiler til bruk av pasienter og personale lagres tørt og støvfritt.
Håndhygiene skal alltid utføres før tekstiler håndteres.
Det bør ikke være gjennomgangs trafikk i tekstillageret.
Tekstiler bør ikke lagres på pasientrom.
Tekstiler fra pasientrom må ikke legges tilbake på rent tekstillager.