Infeksjonskontroll.no

Transport av pasient med smittsom tilstand

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 4.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Fremgangsmåte - Forberedelse før transport
Transport - Portør eller pleiepersonalet på sengeavdelingen
Transport av pasient som er isolert ved luftsmitte
Definisjoner
Kontaktsmitte
Dråpesmitte
Ved luftsmitte

  Isoleringsrom for kontakt- og dråpesmitte
Isoleringsrom for luftsmitte
Smittefrakk
Plastforkle
Åndedrettsvern
Munnbind

Hensikt og omfang
Hensikten med denne prosedyren er å redusere infeksjonsfaren i forbindelse med kirurgiske prosedyrer og beskytte andre pasienter og personalet mot smitte.

Fremgangsmåte - Forberedelse før transport
 1. Avdelingen som skal motta pasienten og utføre undersøkelsen/behandlingen må varsles i god tid på forhånd.
 2. Personell som skal utføre transporten må informeres og få instruksjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak før transporten starter.
 3. Pasienten skal skifte til rent sykehustøy før transporten starter. Det gjelder også før transport fra mottak til sengepost, radiologisk avdeling, operasjonsstue o.a., så lenge det ikke forsinker akutt diagnostikk og/eller behandling.
 4. Sår må ha rene tørre bandasjer. Drenasjesystemer må være uten lekkasje.
 5. Pasienter med smitteførende luftveisinfeksjon skal benytte kirurgisk munnbind hvis det er mulig (ikke åndedrettsvern).
 6. Pasienten skal vaske eller desinfisere hendene før transporten starter.
 7. Hvis pasienten skal transporteres i seng, skal det skje i ren seng (fra sengesentralen), det vil si både ren seng og rent sengetøy.
 8. Hvis det av hensyn til pasientens tilstand ikke er mulig å flytte til ny seng, må det skiftes til rent sengetøy så langt det er mulig. Som et minimum må det skiftes dyne og pute, helst også laken. Sengegavl, fotende, sengehester og sidekantene på sengebunnen desinfiseres med desinfeksjonssprit 70 - 75 % i minimum 3 minutter (hvis de er synlig rene, ellers må det rengjøres først). Ved norovirus, rotavirus, adenovirus og parvovirus eller Clostridioides difficile må det desinfiseres med Clinell Sporicidal Wipe med virketid 5 minutter eller PeraSafe med virketid 10 minutter også ved Clostridioides difficile. Se prosedyre for kjemisk desinfeksjon.
 9. Utstyr som må følge med under transporten, for eksempel infusjonspumper skal desinfiseres før det kjøres ut av rommet.
 10. Rullestol som oppbevares i pasientrommet desinfiseres etter samme retningslinjer som sengen før den eventuelt brukes til transport.
 11. Ved risiko for luftbåren smitte, må transportveien være klargjort på forhånd (for eksempel heis) for å unngå unødvendig stopp underveis.
 12. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvilket behov det er for personlig verneutstyr for personalet som utfører transporten. I de fleste tilfeller kan transport utføres uten at personalet bruker personlig verneutstyr, men det må være mulighet for hånddesinfeksjon under transport (med medbrakt desinfeksjonssprit). Hvis det forventes nærkontakt med pasienten under transporten, eventuelt ved undersøkelsen/behandlingen, må nødvendig verneutstyr være tilgjengelig (avhengig av aktuell infeksjon: hansker, munnbind/åndedrettsvern, briller og/eller smittefrakk). Ved luftsmitte kan det være aktuelt at den som utfører transporten bruker munnbind eller åndedrettsvern, se nærmere under Transport, punkt 4.
Transport - Portør eller pleiepersonalet på sengeavdelingen                                                                                                             
 1. Pasienten må ledsages av personell under hele transporten.
 2. Pasienter som er isolert med luftsmitteisolering bør følges av pleiepersonell eller lege fra avdelingen under hele transporten. Se "Alfabetisk liste over smittemåte, inkubasjonstid og smitteforebyggende tiltak" som ligger under prosedyren "Isolering".
 3. Ved kontakt- og dråpesmitte vil det vanligvis ikke være nødvendig at personalet som utfører transporten bruker personlig verneutstyr, med mindre det kan forventes nærkontakt med pasienten under transporten.
 4. Ved transport av pasient med luftsmitte skal personalet bruke munnbind/åndedrettsvern hvis pasienten ikke bruker munnbind eller har hudlesjoner som ikke er tildekket (for eksempel ved vannkopper).
 5. Hvis personalet som utfører transporten allerede har på seg beskyttelsesutstyr, kan de bruke det samme beskyttelsesutstyret som i isolatet (munnbind/åndedrettsvern, øyebeskyttelse, hette, smittefrakk) under hele transporten. Unntaket er hansker, som bør byttes før transporten starter. Det samme gjelder smittefrakk hvis den ikke er synlig ren.
 6. Pasienter som kan gå selv behøver ikke transporteres i seng hvis det eller ikke er behov for dette.
 7. Pasienten går eller kjøres i seng/rullestol direkte til undersøkelsesrom, og skal ikke oppholde seg i venteområde sammen med andre pasienter.
 8. Når pasienten er avlevert, skal ledsager/transportpersonalet desinfisere eller vaske hendene. Alltid grundig håndvask ved infeksjon med norovirus og C.difficile.

Transport av pasient som er isolert ved luftsmitte
Ved transport av pasient med luftsmitte skal personalet bruke munnbind/åndedrettsvern hvis pasienten ikke bruker munnbind eller har hudlesjoner som ikke er tildekket (for eksempel ved vannkopper).
Pasienten må ledsages av personell under hele transporten. Pasienter som er isolert med luftsmitteisolering bør følges av pleiepersonell eller lege fra avdelingen under hele transporten.

Definisjoner                                                                                                                             
Kontaktsmitte
Kan skje ved direkte kontakt med pasienten eller indirekte ved kontakt med forurenset utstyr og inventar.

Dråpesmitte
                                                                                                                                                                                                       
Vil normalt bare kunne skje når smittemottaker oppholder seg nærmere smittekilden enn ca. 1 meter. Smittsomme dråper kan spres fra luftveiene ved hosting og nysing, ved suging av luftveissekret, men også ved snakking. Dråper kan også spres ved oppkast og fra andre kroppsvæsker hvis disse inneholder smittestoffer. Forurensning av utstyr eller gjenstander som befinner seg nærmere pasienten enn 1 meter, for eksempel nattbord, kan også gi opphav til indirekte kontaktsmitte via hendene. Ved dråpesmitte er det i tillegg alltid aktuelt med kontaktsmitte.

Ved luftsmitte
                                                                                                                                                                                                    
Smitten kan spres lengre enn 1 meter, til hele rommet og eventuelt også til tilstøtende rom. Smitteførende luftbårne partikler kan enten være dråpekjerner (oftest fra luftveiene og som regel mindre enn 0,01 millimeter) eller mikrober bundet til hudpartikler og andre store partikler (som regel over 0,01 millimeter). Luftsmitte kan skje ved inhalasjon eller ved forurensning av hud eller slimhinner i nese, munn eller øyne. Luftsmitte kan også gi opphav til indirekte kontaktsmitte som følge av forurensning av gjenstander, utstyr eller inventar.

Isoleringsrom for kontakt- og dråpesmitte                                                                                                                                              
Enerom med forgang og eget bad med WC/dusj og dekontaminator.

Isoleringsrom for luftsmitte 
Enerom med sluse og kontrollert undertrykksventilasjon, eget bad med WC/dusj og dekontaminator.

Smittefrakk     
Smittefrakk skal tilfredsstille kravene i NS-EN 14126-2003 - Vernetøy - Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer (innbefattet rettelsesblad AC:2004).
 • Som hovedregel bør brukes engangs smittefrakk produsert i fuktbestandig materiale (væsketett/ væskebestandig) uten hull eller synlig slitasje.
 • Smittefrakk skal være gul med lange ermer som slutter tett omkring håndleddet, og brukes alltid i kombinasjon med hansker.
 • Smittefrakk skal ha knepping/snøring bak i nakken, ev. også snøring rundt livet som skal knytes bak,  være uten lommer og så lang at den går nedenfor knærne.
 • Flergangs smittefrakk kan alternativt benyttes, men da bare av samme person hver gang.
 • Hvis flergangsfrakk brukes, skal den være tettvevd, uten hull eller synlig slitasje.
 • Hvis flergangs smittefrakk benyttes, skal den aldri brukes lenger enn ett skift.
 • Både engangs og flergangs smittefrakk skal skiftes så snart som mulig hvis den blir synlig tilsølt.
 • Smittefrakk skal ikke benyttes utenfor isolatet.

Plastforkle   
Supplement til smittefrakk eller stellefrakk når det kan forventes mye fukt/søl, og ved langvarig kontakt.

Åndedrettsvern
Med åndedrettsvern menes filtrerende halvmaske klasse 3 - (FFP3) i henhold til Norsk standard, NS-EN 149:2001+A1:2009 - "Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking" eller krafttilført (motordrevet) filtrerende åndedrettsvern med hjelm eller hette klasse TH3P i henhold til Norsk standard NS-EN 12941.

Se tabellen: "Alfabetisk liste over infeksjoner med smittemåte, inkubasjonstid og smitteforebyggende de tiltak" når åndedrettsvern er påkrevet. Ligger under "Forebygging - Isolering".

Munnbind
Med munnbind menes medisinsk ansiktsmske (kirurgisk munnbind) type II, eventuelt type IIR i henhold til norsk standard
NS-EN 14683-2019: Medisinske ansiktsmaske - Krav og prøvingsmetoder.