Infeksjonskontroll.no

Kan man få promille av å desinfisere med sprit (etanol)?

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Gaut Gadeholdt, Avd. for klinisk farmakologi, OUS

 

Etanol i blod etter hånddesinfeksjon
Flatedesinfeksjon
Miljøvurdering
Regne-eksempler for inhalasjon av etanoldamp
   


Sprit (etanol) til desinfeksjon holder 70-85 volumprosent, dvs. 560-680 gram etanol per liter. Ved hånddesinfeksjon er det forholdsvis små volumer som brukes hver gang, og absorpsjon gjennom huden er mest interessant. Ved overflatedesinfeksjon blir det vanligvis brukt større volumer. Omstendighetene omkring bruken innebærer at tilførsel gjennom innåndingsluften er den mest aktuelle. Moderne arbeidsplasser er så godt ventilert at langvarige høye konsentrasjoner er lite aktuelt.

Teori: Hud
Tørr og frisk hud er en barriere mot utenverdenen og lite gjennomtrengelig for de fleste stoffer. Skal man gi legemidler gjennom huden (nikotin, østrogen, testosteron, nitroglyserin, fentanyl, buprenorfin, skopolamin, lokalanestesi (Emla)), dekker man hud og legemiddel med damptett folie. Mengdene som tilføres, kan komme opp i omtrent 20 milligram per døgn for nikotin, men er vesentlig lavere for de fleste andre stoffer.

Sprit på huden
Ved hånddesinfeksjon vil det meste av spriten fordampe uten å trenge inn i huden. Også sprit som har trengt inn i hudens ytterste lag, kan forsvinne ved fordampning. Lite av den påførte spritmengden kan derfor trenge helt inn til underhuden og blodårene der. Sprit svir hvis man tar den på skadet eller syk hud (for eksempel eksem). Dette begrenser vanligvis bruken.

Etanol i blod etter hånddesinfeksjon med sprit                                                                                                                                      
Hvis etanol kommer over i blodet etter hånddesinfeksjon, vil en følsom metode måle den høyeste konsentrasjonen i veneblod på underarmen. Måler man i overarm eller sentralt veneblod, vil konsentrasjonene være lavere fordi det etanolholdige blodet blir blandet med etanolfritt blod fra andre steder. I høyre atrium og ventrikkel er alt blod blandet før det kommer over i lungene. I lungene kommer blodet i kontakt med luft, og mengden etanol som kommer over i luften, er i likevekt med det som er i blodet. Veneblod fra hendene utgjør en meget liten andel av det blodet som passerer gjennom lungene. Trafikkpolitiet måler etanolkonsentrasjonen i utåndingsluft. (Én promille er politiets betegnelse på en etanolkonsentrasjon på 1 gram per liter). Når blodet passerer videre fra lungene ut i kroppen via arteriesystemet, vil det som måtte være av etanol, passere til alle kroppens organer, og det vil bli en rask likevekt med alt vann som finnes i kroppen. Grovt sett utgjør vann 50-70 prosent av kroppsvekten; Høy BMI innebærer lavere vanninnhold.

Det betyr at om etanol absorberes gjennom huden på hendene i løpet av noen minutter, vil etanolinnholdet i utåndingsluften være på sitt høyeste like etter, og så raskt synke på grunn av fortynning. Tre hundre milligram (0,3 gram) absorbert etanol vil ved likevekt med 30 liter kroppsvann (typisk: kvinne 50 kg) gi 0,01 gram per liter (0,01 promille).

Absorpsjon av etanol ved hånddesinfeksjon har vært undersøkt vitenskapelig. Den mest omfattende studien:
Brown et al., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2007; 51: 1107-8.:
20 forsøkspersoner desinfiserte hendene med 70% etanol-0,5% klorheksidin: De tok 1,2-1,5 ml annethvert minutt i 1 time. Så ble forsøkspersonene undersøkt med en pusteprøve som hadde deteksjonsgrense 0,001 promille og kvantifiseringsgrense 0,02 promille.
Etter 1-2 minutter var resultatet 14 negative; 6 personer hadde verdiene 0,010, 0,012, 0,014, 0,018 og 0,025 promille. I blod etter 5-7 min var 18 negative; to "positive" 0,006, 0,015. Alle var negative etter 10-13 minutter.

Andre studier med lignende forsøksoppsett gir lignende resultat.

Konklusjon for huddesinfeksjon: Bruk av sprit til desinfeksjon av hender gir ikke promille; målinger stemmer med teorien. Det er uklart om de små mengdene som er målt hos et fåtall personer, stammer fra absorpsjon gjennom huden eller inhalasjon. Uansett kan etanol bare påvises en kort tid etter bruken, og med apparatur som er mer følsom enn politiets.

Flatedesinfeksjon                                                                                                                                                                                             
Anbefalingen er å bruke en klut med så mye væske at flaten blir ordentlig fuktig. Damptrykk for mettet etanoldamp finnes her:
http://www.s-ohe.com/Ethanol_cal.html Verdiene herfra gjelder damptrykket over 100 prosent etanol. Etanol-løsninger som inneholder vann pluss eventuelle andre stoffer, vil ha forholdsvis lavere damptrykk og dermed lavere konsentrasjon.

Skal man gjøre et overslag over arbeidsmiljøbelastningen ved overflatedesinfeksjon, kan følgende veiledende verdier være til hjelp:
- 0,2 g/ m3: grensen for å lukte etanol i luft
- 10-20 g/ m3: Neseirritasjon. Hoste
- 30 g/ m3: Mer neseirritasjon og hoste
- 40 g/ m3: Uutholdelig, selv kortvarig
(Kilde: http://www.intox.org/databank/documents/chemical/ethanol/cie423.htm

Administrativ norm basert på 8 timers eksponering: 0,950 g/m3.
http://no.vwr.com/app/MSDS?uri=/html/no_msds/00003175.pdf

Vi ser at den yrkeshygieniske grensen ligger på nesten 5 ganger luktegrensen, men langt under grensen som gir lokal irritasjon på slimhinner.

Referanser til mer original litteratur over etanol i luft finnes i nettstedet som er referert ovenfor. (http://www.intox.org/databank/documents/chemical/ethanol/cie423.htm

Miljøvurdering                                                                                                                                                                                                 
Hvis man skal vurdere eksponeringen av personalet i forbindelse med flatedesinfeksjon, kan man gjøre en enkel vurdering basert på følgende prinsipper:

Hvor mye etanol er fordampet (mengden forsvunnet fra flasken minus mengden som er igjen i kluten)
-Hvor stort luftvolum er denne etanolen fortynnet i?
-Hvor lenge er personer eksponert for dampen i den styrken som befinner seg i nesehøyde?
-Hvor lenge varer eksponeringen?
-Hvor mye fjernes ved ventilasjon?

Regne-eksempler for inhalasjon av etanoldamp                                                                                                                                      
Hvis vi forutsetter at en person i hvile bruker 6 liter luft per minutt og puster i 40 mg/L i ett minutt, får vi følgende regnestykke (i verste fall):

40 mg/L - en uutholdelig konsentrasjon i 1 minutt - 6 liter pustet luft gir 240 mg/minutt
Vi forutsetter at alt blir absorbert og fordelt
Fordelingsvolum voksen: 30 liter (liten kvinne)
0,24 gram til 30 liter kroppsvann gir 0,008 promille.

Et annet talleksempel:
Inhalerte mengder
Rom 10m3 - 100 gram etanol - 10 g/m3; 10 mg/L
Det gir ved innånding 6 L/min - 360L/ time og 3600 mg eller 3,6 gram innåndet etanol. 3,6 gram fordelt på 30 liter kroppsvann gir 0,12 promille MINUS mengden som forbrennes på samme tid.
40 mg/L i en time: 14,4 gram - 0,5 promille - MINUS 0,1-0,2 promille forbrent.

Dette er en luftkonsentrasjon som er langt over den yrkeshygieniske grenseverdien, og den er forbundet med ubehag fra slimhinner. Man kan konkludere med at etanol til flatedesinfisering i et ventilert rom ikke gir promille. Mengdene er små, dampen er tyngre enn luft, og varigheten er kort.