Infeksjonskontroll.no

Systemrevisjon - Interkontroll (IK)

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

En revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for på fremskaffe revisjonsbevis og bedømme om revisjonskriteriene er oppfylt.

Internrevisjon
Internrevisjon er del av et overordnet styringssystem. Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsaktivitet som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsetninger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og "governance" (styring og samstyring).


Internrevisjon er organisasjonens uavhengige og objektive funksjon som skal bidra til å evaluere og gi råd om forbedringer og bidra til å forbedre de styrings- og kontrolltiltak som er etablert. Formålet er å bidra til at helseforetaket når sine mål og bedrer den daglige drift. Internrevisjon baserer sitt arbeid på faglige standarder og etiske regler. Dette betyr blant annet at man legger vekt på å opptre saklig og profesjonelt, å være i god dialog med både ansatte og ledelsen. I internrevisjon skal det inngå risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av virksomhetens infeksjonskontrollprogram.

Systemrevisjon
Systemrevisjon er en systematisk undersøkelse innenfor ett eller flere på forhånd angitte områder. En systemrevisjon er en revisjon der det undersøkes om styringssystemet sikrer etterlevelse av kravene i eller i medhold til lov. 

Referanse

  1. Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Institute of Internal Auditors (IIA) 2017.
  2. Internkontroll - informasjonssikkerhet - Internkontroll/styringssystem (Versjon1.1) - difi.
  3. Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon. Helsetilsynet - internserie 1/2008. Sist vedtatt: 18. mars 2016.

IIA Norge - tidligere Norges Interne Revisorers Forening (NIRF).
NS-EN ISO 14001:2015. Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015).