Infeksjonskontroll.no

Retningslinjer for å unngå spredning av vannkopper og helvetesild i sykehus og andre helseinstitusjoner

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas


Hensikt om omfang

Vannkopper (Varicella) er blant de mest smittsomme sykdommer vi kjenner. Inkubasjonstiden er gjennomsnittlig 14-15 dager, men kan variere fra 10 til 23 dager. Smittefaren er størst i perioden fra 1-2 dager før til 4-5 dager etter at utslettet debuterte. Hos immunsupprimerte vil det ofte være gjentatte utbrudd av vesikler og den smittsomme perioden kan være lengre. Når alle vesikler er borte og det er skorper på alt utslett regnes smittefaren som minimal. Personer som vet at de har hatt vannkopper anses for å være immune.

Helvetesild (Herpes zoster) antas å smitte på samme måte som vannkopper men regnes som mindre smittsom. Helvetesild kan gi opphav til vannkopper hos ikke immune personer.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Forebygging av smitte i sykehus
Ved vannkopper og herpes zoster i sykehus kan både andre pasienter, pårørende og personalet som ikke er immune bli smittet. Problemet er først og fremst aktuelt i barselavdelinger, barneavdelinger og avdelinger med immunsupprimerte pasienter. Når det opptrer vannkopper anbefales følgende tiltak:
1 Pasienten som har fått vannkopper bør om mulig utskrives.
2 Hvis dette ikke er mulig iverksettes luftsmitte/streng isolering umiddelbart (enerom med sluse, åndedrettsvern og smittefrakk for alle som går inn i rommet, i tillegg hansker ved direkte kontakt). For personell som har hatt vannkopper er åndedrettsvern ikke nødvendig og de trenger bare å bruke hansker og smitte frakk ved direkte kontakt.
  Lag en oversikt over hvem av pasientene og personalet som ikke med sikkerhet vet at de har hatt vannkopper. Det samme gjelder pårørende som må oppholde seg i avdelingen.
  Pasienter som ikke er immune:
4 Alle pasienter som ikke med sikkerhet har hatt vannkopper, og som kan ha blitt utsatt for smitte (ligget i samme rom med pasienten, oppholdt seg i fellesrom sammen eller hatt annen tilsvarende kontakt fra og med 2 dager før utslettets debut), bør utskrives innen 10 dager etter første mulige eksposisjon. De må informeres om at de kan få vannkopper de første 2 uker etter utskrivelsen.
5 Hos pasienter som ikke kan utskrives må manglende immunitet verifiseres ved å sende serum til varicella-serologi snarest mulig. Informer virus-laboratoriet om at svar må foreligge innen 10 dager etter første mulige eksponering.
6 Pasienter som viser seg å være seronegative skal isoleres fra og med 10. dag til og med 20. dag hvis det finnes andre mottagelige pasienter eller personale i avdelingen. Så lenge pasienten ikke viser tegn til varicella anses kontaktsmitteregime som tilstrekkelig (eget rom, hansker og smittefrakk ved direkte kontakt, men seronegativt personell skal bruke åndedrettsvern).
  Personell som ikke er immune:
7 Personell som ikke med sikkerhet vet at de er immune og som har vært i kontakt med pasienten fra og med 2 dager før utslettet brøt ut må testes på varicella-antistoff. Husk alle personellgrupper (lab.personell, fysioterapeuter, rengjøringspersonell osv.).
8 De som viser seg å være seronegative skal sykemeldes fra og med 10. dag til og med 20. dag etter første eksponering hvis det finnes mottagelige pasienter eller ansatte i avdelingen. Alternativt kan de settes til annet arbeid der de ikke representerer smittefare for eksempel hjemmekontor eller lignende.

Personell med egne barn som har vannkopper:

Personell med egne barn som har vannkopper og som ikke vet om de selv har hatt sykdommen, bør få sendt blodprøve til serologisk undersøkelse. Seronegative bør sykemeldes/settes til annet arbeid etter samme retningslinjer som ovenfor.