Infeksjonskontroll.no

Dataanalyse

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Høy datakvalitet
Datakvaliteten må være høy. De innsamlede data må være både komplette og valide. Dette forutsetter at personellet som er ansvarlig for datainnsamlingen har nødvendig opplæring. Feil ved innlegging av data kan unngås ved direkte import av data fra andre databaser i sykehuset, for eksempel pasientadministrative data og laboratoriedata. Dette er også tidsbesparende. Bruk av elektroniske kontroller og varsling av feil ved innregistrering av data forebygger også feil.

Høy ekstern validitet
Resultatene bør kunne generaliseres til lignende populasjoner. 

Høy reliabilitet
Systemet må være i stand til å samle, håndtere og analysere overvåkningsdata på en konsistent måte uten feil.