Infeksjonskontroll.no

Melderutiner

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Varsling av utbrudd
Varsling om utbrudd er fra 1. juli 2003 regulert i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften). Det er utarbeidet et eget varslingsskjema for utbrudd.

Hva skal varsles?
Følgende utbrudd av smittsomme sykdommer skal varsles (MSIS- og Tuberkulose-registreringsforskriften).
  1. Utbrudd av de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS.
  2. Utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert vann).
  3. Utbrudd i helseinstitusjoner.
  4. Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødlighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate.
  5. Særlig omfattende utbrudd.

De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er meldingspligktige til MSIS.

Referanse

Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften)
Meldingsepliktige sykdomer i MSIS