Infeksjonskontroll.no

Melderutiner

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Varsling av utbrudd
Varsling om utbrudd er fra 1. juli 2003 regulert i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften). Det er utarbeidet et eget varslingsskjema for utbrudd.

Hva skal varsles?
Følgende utbrudd av smittsomme sykdommer skal varsles (MSIS- og Tuberkulose-registreringsforskriften).
  • Utbrudd aav de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS
  • Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødlighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate.
  • Særlig omfattende utbrudd.
  • Utbrudd i helseinstitusjoner.
  • Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enne dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødlighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate.
  • Særlig omfattende utbrudd.
  • Utbrudd i helseinstitusjoner.

De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er meldingspligktige til MSIS.

Referanse
Smittevernloven §§ 7-9.
Smittevernloven §§ 4- 10.

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsommer sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varlsing om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkulose-registerforskriften).

Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner §2-4.