Infeksjonskontroll.no

Diakonhjemmet Sykehus

Dokumentansvarlig:

 

Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ideelt diakonalt sykehus, heleid av stiftelsen Det norske Diakonhjem. Sykehuset har inngått driftsavtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst.

Diakonhjemmet Sykehus har et variert behandlingstilbud innen somatikk og psykiatri.
Sykehuset er et akuttsykehus og lokalsykehus for de ca 140 000 innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. Vi avlaster også Ahus (Akershus universitetssykehus HF) med akuttpasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner, og behandler i tillegg personer over 65 år med bruddskader og personer over 65 år med psykiske lidelser, fra store deler av Oslo. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, revmatologi/revmakirurgi psykisk helsevern. Revmatolgisk avdeling er regionsykehus for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Seksjon for smittevern
Seksjon for smittevern er organisert i Avdeling fag og kvalitet. Seksjonen består av en smittevernoverlege i 40% og en smittevernrådgiver i 100% stilling.
Seksjonen for smittevern har som mål å støtte stabsavdelingene og de kliniske avdelingene i arbeidet med infeksjonsforebyggende og infeksjonsregistrering.

 

Knut Spæren
Smittevernlege/Spesialist
i infeksjonsmedisin
  Teresa Xavier
Smittevernrådgiver

 

Diakonhjemmet sykehus