Infeksjonskontroll.no

Organisering av smittevernet Helse- og omsorgsdepartementet er øverste administrative instans for helsetjenesten i Norge.

Dokumentansvarlig:

 

 

 

 

 

 

Toppen
Link til sykehus i Helse Sør-Øst HF
Foretak med driftsavtale
Diverse linker


Helse- og omsorgsdepartementet
er øverste administrative instans for helsetjenesten i Norge. Departementet utarbeider rammer for det infeksjonsforebyggende arbeid, og har det overordnede ansvaret for smittevernet i landet. Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre sykdommer overføres i befolkningen står sentralt i departementets smittevernarbeid. Med hjemmel i smittevernloven er det gitt en rekke forskrifter som skal hjelpe til å nå disse målene.  

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn er alle etater direkte underlagt departementet. Helsedirektoratet er nasjonal smittevernmyndighet, og skal ha en overordnet plan for bekjempelse og sykehusinfeksjoner. Direktoratet skal være faglig normerende med tanke på praksis og prioriteringer. Nasjonalt folkehelseinstitutt er nasjonal faginstans for smittevern og støtter Helsedirektoratet. Det har blant sine hovedoppgaver å overvåke smittsomme sykdommer, drive forskning på smittevernområdet, sikre vaksineberedskap og gi bistand, råd og veiledning til kommunale, fylkeskommunale, statlige institusjonene, helsepersonell og befolkningen forøvrig. Helsetilsynet har det overordnede faglige tilsynet med smittevernet ved norske helseinstitusjoner. Helsetilsynet har som oppgave å føre tilsyn med hvordan smittevernarbeidet utføres i kommuner, helseforetak, helseinstitusjoner og statlige myndigheter.     

Norge er delt i fire helseregioner. Helse- og omsorgsdepartementet utøver eierskap for de fire regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre befolkningen i helseregionen nødvendig smittevernhjelp ved kontakt med spesialhelsetjenesten. De har det overordnede ansvaret for etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogram
ved statlige helseinstitusjoner, og for utarbeidelse av en regional smittevernplan.

Hvert RHF skal ha et senter for sykehushygiene (smittevern) som skal fungere som kompetansesenter for regionen. De regionale kompetansesentrene har som oppgave å:

  • Samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i det regionale helseforetakets helseinstitusjon.
  • Yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Det enkelte sykehus har ansvaret for det utøvende smittevernarbeidet i institusjonen.
Ledelsen ved institusjonen har ansvaret for at infeksjonskontrollprogram utformes, iverksettes og vedlikeholdes, at det er tilstrekkelig hygienepersonell, at meldeplikten ivaretas, personalet opplæres og retningslinjer følges.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for befolkningen Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder består av følgende foretak:

Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset  i Vestfold HF
Psykiatrien i Vestfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Innlandet HF
Sørlandet sykekhus HF
Sykehuset Telemark HF
Vestre Viken HF
Sykehusapotekene

Foretak med driftsavtale:
Betanien sykehus
Martina Hansens Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Revmatismesykehuset

Diverse linker:
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Smittevernloven
Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesten
Smittevernboka
Regional smittevernplan for Helse Sør-Øst
Helse og omsorgsdepartementet
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens
Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjensten