Infeksjonskontroll.no

Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus består av somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og psykiatriske sykehusavdelinger i Arendal og i Kristiansand.

Dokumentansvarlig:

Enhetsleder Astrid Norevik Campbell

Sørlandet sykehus HF består av somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og psykiatriske sykehusavdelinger i Arendal og i Kristiansand. I tillegg har vi distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. SSHF er områdesykehus for Agder med en befolkning på over 311 000 innbyggere. I tillegg har SSHF lokalsykehusfunksjoner for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland med ca. 6 500 innbyggere.  I 2021 var det ca. 418 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus (døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger).

Smittevernenheten i Sørlandet sykehus HF er en organisatorisk enhet under Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet i Fagavdelingen. Enheten består av følgende:

Én overlegestilling i 80 %, én i 40 % og to leger 10 %.

Fem hygienesykepleiere i 100 %. En av disse er enhetsleder. Én av stillingene er øremerket kommunene, men kommunene er fordelt mellom alle hygienesykepleierne.

To vaksinesykepleiere i henholdsvis 40 % og 50 % stilling.

Én merkantil i 60 %.

 

Det er 25 kommuner i Agder, Smittevernenheten har samarbeidsavtaler med 21 av disse inkludert én kommune i Rogaland.  

 

Liv Ragnhild Høyvoll
Smittevernoverlege 
Tlf. 480 68 913 

  Bjarne Bjorvatn
Smittevernlege
Tlf. 380 74 000
 

Ståle Tofteland
Smittevernlege
Tlf. 380 73 000

  Kristine Karlsrud Berg
Smittevernlege
Tlf. 380 73 000
             
Astrid Norevik Campbell
Enhetsleder/
hygienesykepleier 
Kristiansand
Tlf. 380 73 486
   Grethe  Ørnevik
Hygienesykepleier 
Kristiansand
Tlf. 380 73 485  
 

Anne-Mette Speikland
Smithsen
Hygienesykepleier
Flekkeford
Tlf. 380 38 629

 

Ales Vik
Vaksinesykepleier
Kristiansand
Tlf. 380 38 630

             
 Isabel Maria Dinis
Hygienesykepleier 
Arendal
Tlf. 370 14 203
   Signe Seljåsen
Hygienesykepleier
Arendal
Tlf. 370 14 829
   Janne Rytter Johansen
Vaksinesykepleier
Arendal
Tlf. 370 14 743
 

Mariann F. Skarli
Merkantil Arendal 
T
lf. 370 14 742

 

Sørlandet sykehus