Infeksjonskontroll.no

Oslo universitetssykehus HF

Dokumentansvarlig:

Avdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Avdelingen har ansvar for regional kompetansetjeneste for smittevern i Helse Sør-Øst og
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering.

Avdelingen ledes av smittevernlege Egil Lingaas.