Infeksjonskontroll.no

Regionalt kompetansesenter Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst har ansvar for å samordne arbeidet med planlegging og gjennomføring av den regionale smittevernplanen sammen med regionalt nettverk for smittevern.

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Nettverkets målsetting er å utvikle faget smittevern, fremme samarbeidet, bevirke lik standard på smitteverntiltak, ha oversikt over de samlede smittevernressurser og å kartlegge spesialkompetanse på relevante områder. Det regionale kompetansesenteret er lagt til Avd. for smittevern ved Oslo Universitetssykehus HF og har følgende oppgaver:

  1. Ha redaktøransvar for nettstedet www.infeksjonskontroll.no som er en åpen Web-basert database for samling av prosedyrer, retningslinjer og fagstoff om forebygging og kontroll av infeksjoner i helsetjenesten.
  2. Holde oversikt over organisering av smittevernarbeidet, bemanning med smittevernpersonell og andre ressurser til smittevern.
  3. Bidra til faglig oppdatering av smittevernpersonell og helsepersonell i sin alminnelighet.
  4. Bidra med råd og veiledning når det gjelder hygieniske aspekter knyttet til bygningsmessige forhold.
  5. Bidra til kartlegging av antibiotikaforbruk og riktig bruk av antibiotika, inkludert rutiner for håndtering av resistente mikroorganismer.
  6. Bistå helseforetak i Helse-Sør og sentrale helsemyndigheter med kartlegging av sykehusinfeksjoner.
  7. Stimulere til forskningsprosjekter og fremme prosjektene gjennom regionale og nasjonale råd.
  8. Bidra til oppklaring av infeksjonsutbrudd.
  9. Bidra til kvalitetssikring av dekontaminering og sterilforsyning og sikker håndtering av medisinsk utstyr.
       
Egil Lingaas
Smittevernlege
  André Ingebretsen
Molekylærbiolog
  Carl-Fredrik
Borchgrevink-Lund
Hygienesykepleier
  Ylva Sandness
Hygienesykepleier
  Anne M Stenberg
Web-administrator

Bemanning
Kompetansesenteret er underlagt Avdeling for smittevern ved Oslo Universitetssykehus HF. Alle som er ansatt i avdelingen har således tilknytning til senteret, og bistår med sin kompetanse til å løse senterets oppgaver. Enkelte fagpersoner i avdelingen har særskilte oppgaver tilknyttet kompetansesenteret.


Skjema: Isolat til referanselaboratoriet for Clostridioides difficile.pdf


e-post: Smittevern

Tlf.: 23 07 31 00

Helse-Sør-Øst