Infeksjonskontroll.no

Byggesaker - Smittevern relatert til nybygg, ombygging og bruksendring

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Retningslinjen har som formål å ivareta hygieniske prinsipper relatert til nybygg, ombygginger og bruksendringer. Smittevernpersonell bør tas med tidlig i prosessen for å tilstrebe gode løsninger som tilfredsstiller dagens krav innen smittevern for å forebygge sykehusinfeksjoner.

Fremgangsmåte
Smittevern bør inngå som en del av kvalitetssikringen ved nybygg og ombygginger som er av en slik art at de vurderes å berøre smittevernområdet.

Utvalg/komiteer/prosjektgrupper som vurderer nybygg, ombygginger/romprogram/endring i romfunksjoner bør tidligst mulig rådføre seg med smittevernpersonell. Ansvaret for dette tilligger prosjekteier/prosjektleder uavhengig av organisatorisk tilhørighet.

Referanser

  • "Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta" - Smittevern 15/2006 fra Folkehelseinstituttet.
    (Erstatter: Smittevernloven - Veileder. IK-2532. Statens helsetilsyn, Folkehelsa, Oslo 1996).
  • Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. Statens Serum Institut - Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013.
  • Sykehusbygg - http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg_ekstern/?objid=c97782f6-6082-4fa2-b993-d6dc352f7e81