Infeksjonskontroll.no

Aseptisk teknikk ved tilblanding og håndtering av sterile legemidler og væsker til injeksjon og infusjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Sørge for at all blanding og håndtering av sterile legemidler og væsker til injeksjon og infusjon foretas etter korrekte hygieniske prinsipper og aseptisk teknikk. Sikre at tilberedning av legemidler til injeksjon eller infusjon, og håndtering av infusjonsvæsker skjer på forsvarlig måte, og at produktkvalitet, pasientsikkerhet og sikkerhet for helsepersonell som utfører oppgaven ivaretas. Redusere risikoen for at det oppstår forurensing av sterile legemidler og væsker under blanding og håndtering.

Definisjoner
Klargjøring av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet må gjøres bruksferdig umiddelbart eller kort tid før bruk/før det gis til pasient. Det er legemidlets holdbarhet i tidsintervallet fra det klargjøres, og fram til bruk (egentlig inntil administreringen er avsluttet) som er det sentrale poeng med tanke på kort holdbarhetstid, ikke tidspunktet for når legemidlet utdeles til pasient.
Dette omfatter også tilsetninger til infusjonsvæsker, oppløsning av tørrstoff til injeksjon, oppløsning av tørrstoff til antibiotikamikstur.

Tilsetning av legmidler til infusjonsvæsker
Hvis ett eller flere legemiddel skal tilsettes en infusjonsvæske, må en være klar over de fysikalske/kjemiske problemer som kan oppstå, f.eks. utfellinger og risiko for kontaminasjon. Ved tvil, spesielt ved flere tilsetninger til en infusjonsvæske, ta kontakt med apoteket for klargjøring.

Fremgangsmåte
Ved injeksjon og infusjon av legemidler og væsker oppstår kontakt med sterile områder.
Når det oppstår kontakt med sterile områder er sterilt utstyr nødvendig for å hindre tilføring av mikroorganismer.
Forurensede infusjonsløsninger kan gi tilfeller av bakteriemi, enten fordi oppløsningene er blitt infisert under fabrikasjon (i sjeldne tilfeller) eller fordi de infiseres seinere ved håndtering.
Sykepleiere og leger må sørge for at all tilblanding og håndtering av sterile legemidler og væsker til injeksjon og infusjon foretas etter korrekte hygieniske prinsipper og aseptisk teknikk.
 • Ved klargjøring/tilbereding av legemidler benyttes aseptisk teknikk.
 • Desinfiser alle membraner med Klorhexidinsprit 5 mg/ml på steril tupfer/kompress.
 • Tilberedning av legemidler bør foregå på medisinrom med god ventilasjon/avtrekk, eller annen skjermet arbeidsplass. Arbeidsplassen skal være utformet slik at man har nødvendig utstyr innen rekkevidde.
 • Ved tilberedning av antibiotika bør lukket system (MIX-AD sett eller lignende) eller avtrekk benyttes.

Referanse

 • Anbefalinger for innleggelse og stell av intravaskulære katetre hos voksne og barn
  (Centers for Disease Control and Prevention) - Norsk oversettelse av smittevernlege Egil Lingaas
 • Berit Hovig og Arve Lystad.
  Infeksjonssykdommer - epidemiologi og smittevern.
  Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo 2003.