Infeksjonskontroll.no

Forberedelse, desinfeksjon og rengjøring av operasjonsstuer ved smitte

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 4.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

 

Definisjoner
Fremgangsmåte og utførelse
Forberedelse av operasjonsstuen ved kjent smitte
Ved luftsmitte
Desinfeksjon under pågående operasjon
Rengjøring og sluttdesinfeksjon etter operasjoner med kontakt- og dråpesmitte
Sluttdesinfeksjon og rengjøring etter operasjoner ved luftsmitte
Rengjøring og desinfeksjon av LAF-tak ved synlig kontaminasjon med infeksiøst materiale

Hensikt og omfang
Hindre smitteoverføring fra en pasient til etterfølgende pasienter og personalet.
Gjelder operasjonsstuer der det kan oppstå smittespredning under en operasjon for smittestoffer i risikogruppe 2 og 3. For smittestoffer i risikogruppe 4 se egen prosedyre.

Definisjoner
Biologisk materiale: Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss mm. fra syke eller friske mennesker.

Fremgangsmåte og utførelse                                                                                              
Kjemisk desinfeksjon
Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie foretatt godkjenningen av kjemiske desinfeksjonsmidler til bruk i helse- og sykepleie siden 1978.
(SLV - Oppdatert Januar 2019). (Lovdata - FOR-1977-05-10-2).
 
Kjemiske desinfeksjonsmidler og virketid
Se liste over godkjente desinfeksjonsmiddel fra Statens legemiddelverk - SLV.
 

Desinfeksjonssprit
Det er ingen godkjenningsordning for alkoholer brukt som desinfeksjonsmiddel i helsetjenesten i Norge.

Antibakterielt virkeområde for alkoholer:
 • Vegetative bakterier, mykobakterier og noen sopp- og virusarter.
Anbefalt produkt:
 • Desinfeksjonssprit 70 - 75 % (v/v = volum/volum).

Virketid/eksponeringstid:
Alkoholer har dårlig evne til å trenge inn i biologisk materiale og egner seg derfor bare til desinfeksjon av rene flater og gjenstander. I praksis blir derfor virketiden meget kortvarig, fra noen sekunder til ett minutt. Utstyr og flater må være synlig rent/rengjort, og tørt før alkohol påføres

Desinfeksjonssprit påføres i så stor mengde at det er synlig vått i minimum 3 minutter.
 • Desinfeksjonssprit brukes ikke ved norovirus, da alkohol har dårlig effekt på norovirus, nakne virus.
 • Brukes ikke ved Clostridioides difficile, som er sporedannende, da alkoholer har ingen effekt på sporer.  
Forberedelse av operasjonsstuen ved kjent smitte
Vurder hvilken smittemåte som kan være aktuell før og under operasjonen (kontakt-, dråpe- og/eller luftsmitte).
 • Alt unødvendig løst utstyr tas ut av stuen. Ved kontaktsmitte er det ikke nødvendig å fjerne utstyr som ikke kommer i kontakt med pasienten eller blir berørt av personalet. Det samme gjelder ved dråpesmitte for utstyr som ikke berøres, og som befinner seg mer enn 1 meter fra pasienten.
 • Ved kontakt- og dråpesmitte bør utstyret som er i direkte bruk og/eller kan bli forurenset av dråper, dekkes til så langt dette er mulig. Fastmontert utstyr som ikke blir utsatt for berøring eller blitt tilsølt av biologisk materiale behøver da ikke tildekkes.
 • Ved luftsmitte må alt utstyr tildekkes så langt det er mulig, uavhengig av plassering i operasjonsstuen. Omfanget av tildekking må sees i sammenheng med omfang av, og tidsbruk til desinfeksjon etter at inngrepet er ferdig.
 • Flergangsutstyr som er vanskelig å desinfisere erstattes, om mulig, med engangsutstyr.
 • Ta ikke inn mer engangsutstyr enn nødvendig.
 • Utstyr som ikke kan fjernes fra operasjonsstuen, må om mulig tildekkes slik at det ikke blir forurenset.
 • Ta inn sekker til smitteavfall og tekstiler.
 • Bare nødvendig personell skal være tilstede under inngrepet.
 • Alle dørene på operasjonsstuen bør holdes lukket under hele inngrepet.
 • Skapdørene inne på stuen bør holdes lukket under inngrepet.
 • Transport av pasient: Se egen prosedyre.
 • Påkledning: Se egen prosedyre.

Ved luftsmite: Eventuell bryter for ventilasjon settes i stilling for nøytralt eller negativt trykk ved luftsmitte. Tilført luftmengde opprettholdes (antall luftskift per time).

Desinfeksjon under pågående operasjon                                                                                                                                                  
 • Ved synlig forurensing av biologisk materiale bør dette om mulig desinfiseres fortløpende, flekkdesinfeksjon, under pågående operasjon.
 • Forurensing med biologisk materiale fjernes mekanisk med et absorberende materiale (tørkepapir e.l.) fuktet med desinfeksjonsmiddel eller kaldt/lunkent vann; kastes direkte som smitteavfall.
 • Ikke bruk desinfeksjonssprit. Sprit koagulerer proteiner, og biologisk materiale størkner (som f.eks. blod), og vil da være vanskeligere å fjerne.
 • Deretter fuktes området med egnet desinfeksjonsmiddel som skal virke i anbefalt tid (se nedenfor).
Rengjøring og sluttdesinfeksjon etter operasjoner med kontakt- og dråpesmitte
 • Operasjonspersonalet gir beskjed om type og omfanget av nødvendig desinfeksjon til renholdspersonalet.
 • Bruk smittefrakk, hette, hansker og munnbind.
 • Ubrukt engangsutstyr som kan ha blitt forurenset kastes i pose for smitteavfall.
 • Flergangsutstyr varmedesinfiseres eller desinfiseres med kjemisk desinfeksjonsmiddel hvis det ikke tåler varme.
 • Desinfeksjon utføres med godkjent desinfeksjonsmiddel.
 • Det utføres desinfeksjon av operasjonsbord, assistansebord, nærstående inventar og berøringspunkter. Valg av desinfeksjonsmetode er avhengig av om det er synlig søl eller ikke, og av hvilke(n) mikroorganisme(r) som er involvert.
 • Desinfeksjonssprit 70 - 75 % (etanol) kan brukes til desinfeksjon når det ikke er synlig søl ved:
  • Bakterielle infeksjoner, unntatt ved Clostridioides difficile.
  • Lipofile virus (virus med "membran"), f.eks. herpesvirus, varicella-zoster virus, influensavirus, hepatitt B-virus og HIV.
  • Mange hydrofobe ("nakne") virus, f.eks. adenovirus, enterovirus, rhinovirus, asttrovirus og rotavirus, men ikke norovirus, hepatitt A-virus (HAV), poliovirus, parvovirus.
 • Ved synlig søl brukes godkjent desinfeksjonsmiddel uavhengig av mikroorganisme, og alltid ved norovirus, hepatitt A virus, poliovirus, parovirus. Clostridioides difficile er virketiden 10 minutter.
 • Det er bare nødvendig å desinfisere gulvet ved synlig søl, men vanlig vask utføres.
 • Plastsekk til smittetøy lukkes og legges i tekstilsekk for smittetøy, merkes «Smittetøy».
 • Beskyttelsesutstyr tas av med unntak av munnbind, og kastes i sekk for smitteavfall.
 • Sekken med smitteavfall lukkes. Sekker som er synlig tilsølt på utsiden må dobbelemballeres.
 • Ta av munnbindet. Kastes som smitteavfall.
 • Håndhygiene utføres, håndvask eller hånddesinfeksjon. Ta på nye rene hansker og transporter sekken med smitteavfall direkte til avfallsrom.
 • Bytt til rene sko hvis de er synlig tilsølte.
 • Bruk smittefrakk, hette, hansker og munnbind.
 • Hvis nødvendig, avhengig av type desinfeksjonsmiddel brukt, tørkes eventuelt over med en fuktig klut for å fjerne skjolder. 
Sluttdesinfeksjon og rengjøring etter operasjon ved luftsmitte                                                                                                          
 • Merk operasjonsstuen med plakat som indikerer type smitte for å minske trafikk mens desinfeksjon og rengjøring pågår.
 • Desinfeksjon utføres med godkjent desinfeksjonsmiddel.
 • Ubrukt engangsutstyr som ikke har ligget i lukkede skap, kastes i pose for smitteavfall.
 • Flergangsutstyr varmedesinfiseres eller desinfiseres med kjemisk desinfeksjonsmiddel hvis det ikke tåler varme.
 • Operasjonspersonalet gir beskjed om type og omfanget av nødvendig desinfeksjon, og type desinfeksjonsmiddel, til renholdspersonalet.
 • Bruk smittefrakk, hansker, hette og munnbind. Ved risiko for inhalasjonssmitte, brukes åndedrettsvern.
 • Flergangs sugekolber fraktes til desinfeksjonsrom og legges direkte i dekontaminator for desinfeksjon.
 • Engangsbeholdere til sugekolber legges i emballasje for smitteavfall. Husk å trykke korken skikkelig på plass.
 • Fjern synlig biologisk materiale på fastmontert utstyr og inventar med et absorberende materiale (tørkepapir e.l.), og kast dette i pose for smitteavfall.
 • Desinfeksjonsmidlet påføres alle horisontale flater, berørings­punkter, synlig forurensede veggflater, inventar og utstyr som ikke har vært tildekket.
 • Plastsekk til smittetøy lukkes og legges i tekstilsekk for smittetøy, merkes «Smittetøy».
 • Fjern tildekking fra utstyr som ikke har vært i bruk. Unngå å forurense utstyret.
 • Beskyttelsesutstyr tas av, med unntak av munnbind/åndedretts­vern, og kastes i sekk for smitteavfall.
 • Sekk med smitteavfall lukkes. Sekker som er tilsølt på utsiden må dobbelemballeres.
 • Bytt til rene sko ved døren. De brukte skoene desinfiseres i skovaskemaskin.
 • Munnbind/åndedrettsvern tas av utenfor operasjonsstuen og kastes i egen pose for smitteavfall.
 • Håndhygiene utføres, håndvask eller hånddesinfeksjon. Ta på nye rene hansker og transporter smitteavfallsekkene direkte til avfallsrom for videre behandling.
 • Etter endt desinfeksjon rengjøres operasjonsstuen på vanlig måte.
Rengjøring og desinfeksjon av LAF-tak ved synlig kontaminasjon med infeksiøst materiale
 • Beskyttelsesutstyr for alle som skal utføre prosedyren: Frakk, hansker, hette og munnbind.
 • Ventilasjonsanleggets bryter kan stå i posisjon for normal drift.
 • Fjern synlig biologisk materiale med langkost og klut. Vær forsiktig så membranen i LAF-tak med membran ikke skades.
 • Påfør desinfeksjons­­middel og la det virke i anbefalt tid.
 • Etter endt desinfeksjonstid utføres vanlig rengjøring med langkost og lofri klut.