Infeksjonskontroll.no

Påkledning ved kirurgiske inngrep med risiko for smittespredning

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Definisjoner
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling

Hensikt om omfang
Hensikten er å redusere infeksjonsfaren i forbindelse med kirurgiske prosedyrer og å beskytte personalet mot smitte.
Prosedyren gjelder for alle som skal oppholde seg i en operasjonsstue under kirurgiske inngrep med risiko for smittespredning.

Definisjoner                                                                                                                            
Åndedrettsvern: For beskyttelse med luftsmitte benyttes filtrerende halvmaske klasse FFP3 i henhold til norsk standard NS-EN 149:2001:2009/A1:2009 - "Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking".
Det finnes 3 klasser av ansiktsmasker ("halvmasker") ut i fra grad av filtreringsevne/beskyttelse: FFP1, FFP2 og FFP3.
FFP = Filtering Facepiece Particulate (Partikkelfiltrerende ansiktsmaske).

Munnbind - kirurgisk munnbind (NS-EN 14683:2019 - "Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder").

Kirurgiske inngrep med risiko for smittespredning omfatter:
 • Pasienter med purulente infeksjoner med større mengder puss der inngrepet involverer det infeksiøse vevet og det er risiko for spredning utenfor operasjonsfeltet.
 • Pasienter med infeksjoner som spres ved luftsmitte, for eksempel ubehandlet smitteførende tuberkulose eller vannkopper, men der inngrepet ikke involverer det infiserte området.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Utgangspunktet er de ordinære påkledningsregler som gjelder for opphold i operasjonsstuene.

Når risiko for smittespredning er kjent på forhånd
Kirurg og operasjonssykepleier vurderer hvilken smittemåte som kan være aktuell før og under operasjonen (kontakt-, dråpe- og/eller luftsmitte).

Forholdsregler for personell som oppholder seg på operasjonsstuen
 • Ved infeksjoner med risiko for inhalasjonssmitte, skal alle som oppholder seg i operasjonsstuen bruke åndedrettsvern i stedet for kirurgisk munnbind.
 • Øyebeskyttelse bør benyttes for sterilkledd personale. Vurder behovet for øyebeskyttelse hos ikke sterilkledd personale.
 • Sterilkledd personale benytter påkledning som ved vanlige inngrep.
 • Personell som ikke benytter steril frakk, skal bruke engangs smittefrakk utenpå grønt arbeidstøy.
 • Alle benytter sko som kan vaskes og desinfiseres i vaskemaskin.
 • Etter inngrepet: Hansker, steril frakk/smittefrakk og hette tas av inne på operasjonsstuen, og legges i sekk for smitteavfall.
 • Ta av skoene ved døren.
 • Munnbind/åndedrettsvern tas av utenfor operasjonsstuen.
 • Hvis grønt arbeidstøy ikke er synlig forurenset, og det har vært brukt steril frakk eller smittefrakk utenpå det grønne tøyet under hele prosedyren, kan man gå direkte til operasjonsgarderoben å skifte rent grønt tøy.
 • Brukt tøy kan sendes til vask som smittetøy.
 • Hvis grønt arbeidstøy er synlig tilsølt: Ta på ren, langermet og bakknappet frakk når operasjonsstuen forlates.
  • Gå direkte til operasjonsgarderoben.
  • Brukt arbeidstøy legges i gul plastpose for smittetøy som lukkes forsvarlig og legges deretter i sekk for skittentøy, merkes "Smittetøy".
  • Dusj og skift til rent grønt arbeidstøy.
Når det oppdages risiko for smittespredning under en pågående operasjon                                                                                     
Ventilasjonen justeres til nøytralt trykk eller undertrykk der dette er mulig, men ventilasjonen opprettholdes. Dette forutsetter en LAF-sone. Ved LAF-sone opprettholdes antall luftutskiftninger (m3/time) slik at krav til CFU/m3 tilfredsstilles selv om operasjonsstuen har nøytralt trykk eller undertrykk. Undertrykk bør bare brukes ved luftsmitte og på en slik måte at operasjonsfeltet og andre sterile områder ikke blir forurenset med luft fra tilstøtende rom.
 • Ta på engangs smittefrakk så snart som mulig.
 • Døren til operasjonsstuen holdes lukket under hele operasjonen.
 • Ved infeksjoner med risiko for inhalasjonssmitte, skiftes det til åndedrettsvern snarest mulig. Skiftet bør gjøres utenfor operasjonsstuen.
 • Øynebeskyttelse bør benyttes for sterilkledd personale.
 • Vurder behovet for øynebeskyttelse hos ikke sterilkledd personale.
 • Sterilkledd personale kan for øvrig fortsette inngrepet med samme påkledning og følger samme prosedyrer som gjelder for operasjoner med kjent smitterisiko.
 • Vurder å skifte til maskinvaskbare sko hvis slike ikke allerede benyttes.
 • Det er ikke dokumentert (og teoretisk lite sannsynlig) at skifte av sko i operasjonsavdelingen reduserer risikoen for postoperative sårinfeksjoner.
 • Bruk av skoovertrekk øker risikoen for forurensning av hendene (1).
 • Skoovertrekk reduserer ikke forurensning av gulvet (2).
Etter inngrepet
 • Hansker, steril frakk/smittefrakk og hette tas av inne på operasjonsstuen og legges i sekk for smitteavfall.
 • Munnbind/åndedrettsvern tas av utenfor operasjonsstuen og håndteres som smitteavfall.
 • Ta av skoene ved døren.
 • Hvis grønt arbeidstøy ikke er synlig tilsølt: Gå rett til garderobe og skift til rent grønt tøy. Dusj ved behov.
 • Brukt arbeidstøy legges i vanlig skittentøysekk.
 • Hvis grønt arbeidstøy er synlig tilsølt: Ta på ren langermet og bakknappet frakk når operasjonsstuen forlates. Gå direkte til garderoben.
 • Brukt arbeidstøy legges i plastpose for smittetøy som lukkes forsvarlig og legges i sekk for smittetøy.
 • Dusj og skift til rent grønt arbeidstøy.    

Referanser

 1. Carter R. Nursing Times 1990;86:63-64.
 2. Humphreys H, et al. J Hosp Infect 1991;17:117.