Infeksjonskontroll.no

Arbeid under LAF-tak - UDVF (unidirectional vertical flow)

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Definisjoner
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Referanser

Hensikt og omfang
Å redusere kontaminering av sterilt utstyr og operasjonsfelt under oppdekking og pågående kirurgiske inngrep. Prosedyren gjelder for alt arbeid med sterilt utstyr og kirurgi under LAF-tak.

Definisjoner                                                                                                                            
Ultraren luft
Luft som inneholder mindre enn 10 mikrobebærende partikler pr. m3 luft. Ultraren luft er anbefalt ved alle rene inngrep med spesielt infeksjonsfølsom kirurgi, f.eks. innsetting av kunstige fremmedlegemer (leddproteser, karproteser, shunter o.a.), transplantasjoner og operasjoner hos immunsupprimerte pasienter.

LAF-tak
LAF = Laminar Air Flow. Ventilasjonstak med laminær luftstrøm, dvs. som vertikal turbulensfri luftstrøm.

LAF-tak er begrepet som har vært brukt. Rett betegnelse: UDVF (unidirectional verical flow) eller "Ensrettet vertikal luftstrøm".

Filtrert luft (gjennom HEPA-filter) strømmer fra midten av taket og ned/utover. Først når luften møter motstand brytes luftstrømmen. Når luften treffer personer (personell/pasient) vil den ta med seg bakterier fra personen. Bakterieinnholdet i luften vil da være høyere "nedstrøms"/bak personen. 

Sone
Sonen innenfor LAF-taket - ultraren sone. Vanligvis markert med strek i gulvet.

Sone
Sonen utenfor LAF-taket. I en operasjonsstue med LAF-tak vil bakterieinnholdet i luften normalt være høyere i sone 2 enn i sone 1, men luften i sone 2 vil likevel oftest være renere enn luften i en vanlig operasjonsstue med konvensjonell ventilasjon.

Strømningsmønster for luft fra LAF-tak.

Prinsipper for hvordan personell skal plassere seg og bevege seg under LAF-tak
Personell bør hele tiden oppholde seg utenfor sterile områder sett i forhold til sentrum av LAF-sonen. Plassering ved siden av sterile områder kan også aksepteres. Dette gjelder både sterilt kledd og ikke sterilt kledd personale. Jo bedre prosedyren følges, desto bedre effekt får man ut av taket.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling                                                                                

 1. Bekledning i operasjonsstue med LAF-tak: Det anbefales at alle som står og beveger seg innenfor LAF-takets område, bruker heldekkende hodeplagg/"hjelm". Ved protesekirurgi/implantatkirurgi skal alle i operasjonsteamet som beveger seg under LAF-sonen alltid bruke heldekkende hodeplagg/"hjelm" (1) (2).
 2. Takhengt utstyr bør i størst mulig grad plasseres utenfor LAF-sonen.
 3. Alle sterile dekkede bord i sone 1 plasseres slik at luftstrømmen går fra sterile områder og mot personer som er i aktivitet under taket. Det vil si at sterile bord og instrumenter plasseres foran og eventuelt ved siden av personale (også sterilt kledd personale) sett i forhold til sentrum av LAF-sonen. Utpakking og oppdekking med steilt utstyr gjøres i sone 1 slik at utstyret ikke kontamineres av annet arbeid med klargjøring av operasjonspasienten.
 4. Sterilt kledt operasjonssykepleier bør stå med de sterile bordene innenfor seg, dvs. bordene vendt mot midten av LAF-sonen, slik at luftstrømmen fra LAF-taket passerer det sterile bordet/instrumentene før det når operasjonssykepleier. Dette fordi partikler fra operasjonssykepleier ikke skal føres med luftstrømmen over på sterile instrumenter.
 5. Hvis det ikke er nok plass innenfor sone 1, settes det sterilt dekkede bordet i sone 1, mens operasjonssykepleier åpner og mottar utstyret i sone 2 - for å unngå at den rene luftstrømmen brytes.
 6. Ferdigdekkede bord dekkes med sterile dekkestykker, og plasseres i sone 2 mens pasienten klargjøres - for å unngå kontaminering.
 7. Tildekkingen av bordene fjernes i sone 2 før bordene plasseres tilbake i sone 1 - slik at luftstrømmen fra LAF-sonen ikke brytes.
 8. Påkledning med sterile frakker og hansker foretas i sone 2.
 9. Utstyr i sone 1 plasseres slik at de bryter luftstrømmen i minst mulig grad, dvs. at operasjonslampene skråstilles og plasseres i god avstand fra hverandre.
 10. Varmeproduserende utstyr plasseres utenfor sone 1 i størst mulig grad.
 11. Varmeproduserende utstyr som må stå i sone 1, skrus av når det ikke er i bruk - dersom det lar seg gjøre.
 12. Utstyr skal ikke plasseres slik at de stenger for avtrekksventilene for luften.
 13. Minst mulig bevegelse i operasjonsstuen tilstrebes.
 14. Så få personer som mulig oppholder seg i operasjonsstuen under operasjonen, og trafikk ut og inn holdes på et minimum.
 15. Bruk av automatiske døråpnere reduseres mest mulig under operasjonen, siden disse oftest fører til at dørene står lengre åpne enn ved manuell åpning.

Referanser

 • (1). - Headwear in laminar flow operating theatres. J Hosp Infect. 2009 Nov;73(3):289-91. doi: 10.1016/j.jhin.2009.08.001. Epub 2009 Sep 26. Gordon RJ, Bannister GC, Bowker KE, Mason AC, Cheung LL, Eames R.
 • (2). Source of bacterial shedding in laminar flow theatres.
  Owers KL et al. J Hosp Infect 2004;58:230. J Hosp Infect. 2004 Nov;58(3):230-2. Owers KL1, James E, Bannister GC. 
 • (3) Influence of laminar airflow on prosthetic joint infections: a systematic review: J Hosp Infect. 2012 Jun;82(2):73-8.doi: 10.1016/j.jhin.2012.04.008. Epub 2012 May 9, hhttp://www.ncbi.nlm-nih.gov/pubmed/22579079