Infeksjonskontroll.no

RS-virus, isolering i nyfødt intensiv avdeling

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Definisjoner
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Smittemåte og smitteførende periode
Inkubasjonstid
Isoleringstid
 

Forebyggende tiltak - beskyttelsesutstyr
Ad foreldre til barn med RS-virus
Referanse

Hensikt og omfang
Hindre smitteoverføring fra pasient til andre pasienter, besøkende og ansatte.
Isolering for luftsmitte er indisert for pasienter med særlig smittsomme og alvorlige sykdommer som kan spres ved luftsmitte. Slike infeksjoner vil samtidig ofte kunne spres ved dråpesmitte og/eller kontaktsmitte.
Retningslinjen gjelder alle ansatte som har kontakt med isolert pasient. 

Definisjoner                                                                                                                             
Smittestoff/agens: RS-virus (RSV) - Respiratorisk syncytialt virus.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Smitte vil normalt bare kunne skje når smittemottaker oppholder seg nærmere smittekilden enn ca. 1 meter. Smittestoff finnes i luftveis sekret og smitte ved dråpesmitte. Smitteførende dråper spres fra luftveiene ved hosting og nysing, ved suging av luftveissekret, men også ved tale.
Inngangsporten hos smittemottaker er øynene, nese eller munn, enten direkte eller via forurensede hender. Forurensning av utstyr eller gjenstander som befinner seg nærmere pasienten enn 1 meter, for eksempel nattbord, kan også gi opphav til indirekte kontaktsmitte via hendene. 
Virus kan overleve noen timer på flater/gjenstander og kan videreføres ved indirekte kontakt via hendene.
Ved mistanke om RSV, før sikker diagnose er verifisert, skal pasienten smitteisoleres med dråpe-/kontakt­smitte slik som ved sikker diagnose!

Smittemåte og smitteførende periode
 • Dråpesmitte (nærdråpesmitte) og direkte kontakt med infeksiøst materiale (luftveissekret) og/eller indirekte kontaktsmitte via personalets hender.
 • Smittespredning skjer over en periode på 1-21 dager, med et gjennomsnitt på 6-7 dager, og først og fremst ved virusholding luftveissekret. 
 • Mest smitteførende i tidlig stadium, rundt 5. dag av sykdommen, men barn kan spre sykdommen i opptil 1-2 uker etter symptomdebut. Reinfeksjoner er vanlig.
 • Dråpesmitte skjer ofte ved spredning via eldre søsken.

Inkubasjonstid   
2 - 8 dager, men kan være lenger hos immunsupprimerte barn.

Isoleringstid
Smitteførende inntil 2 uker etter symptomer. Isoleres så lenge pasienten hoster.

Forebyggende tiltak - beskyttelsesutstyr
 • Smittefrakk, hansker og munnbind ved nærkontakt med pasienten.
 • Optimal beskyttelse mot dråpesmitte forutsetter bruk av øyebeskyttelse ved nærkontakt.
 • God håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon). Husk alltid håndhygiene når rommet forlates!
 • Alt avfall håndteres som smitteavfall.
 • Alt tøy sendes til smittevask, merkes i henhold til lokale rutiner (eks. "Smittetøy").
 • Alt flergangsutstyr som tas ut skal desinfiseres i dekontaminator før det brukes igjen.
 • Det er ønskelig med separat personale slik at pleiepersonell ikke steller både infiserte og ikke infiserte pasienter under samme skift.
 • Personalet med øvre luftveisinfeksjon bør unngå å stelle disse pasientene.
 • Besøk av mindreårige søsken må vurderes om er tilrådelig
Ad foreldre til barn med RS-virus  
Foreldrene informeres grundig av pleiepersonalet med hensyn til hvilke smitteforebyggende tiltak som er nødvendig å iverksette og følge, bruk av beskyttelsesutstyr etc.
 • Beskyttelsesutstyr: Foreldre bør bruke smittefrakk når de er i kontakt med barnet.
 • Foreldre og pårørende som har oppholdt seg i isolatet bør ikke ha fri adgang ute i avdelingen.
 • Foreldre bør ikke bruke avdelingens "melkekjøkken".
 • Melkeflasker o.lign. brukt på isolatet skal sprites med 70 - 75 % sprit når de tas ut av rommet, og før det settes på egen merket plass i kjøleskapet.
 • Grundig håndvask når de forlater rommet.
 • Informasjon om adferd når de oppholder seg i pårørenderom sammen med andre pårørende (unngå nærkontakt og utfør håndhygiene hyppig).

Referanser                                                                                                                               

 1. Bennett JV, Brachman PS. Hospital Infections Fifth Edition. Lippincott Williams &​ Wilkins 2007.
 2. Blystad H. Smitteveilederen, RS-virus - veileder for helsepersonell. Folkehelsa 16.07.2014.
 3. Alfabetisk liste over infeksjoner med smitteverntiltak - OUS 2013.
 4. Wenzel Richard P. Prevention and Control of Nosocomial Infections, 4th Edition. Lippincott Williams &​ Wilkins, c2003.
 5. Mayhall CG. Hospital Epidemiology and Infection Control. Forth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, October 14, 2011.
 6. Dara Brodsky, Mary Ann Ouellette. Primary Care of the Premature Infant. Imprint: Suanders 2008.
 7. Lea S. Eiland, PharmD. Respiratory Syncytial Virus: Diagnosis, Treatment and Prevention. J Pediatr Pharmacol Ther. 2009 Apr-Jun; 14(2): 75–85.