Infeksjonskontroll.no

Smitteverntiltak ved overføring av smitteisolerte pasienter internt i sykehuset og til andre helseinstitusjoner

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund


Definisjoner
Smittefrakk
Plastforkle
Munnbind
Åndedrettsvern
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Øverføring av pasienter
Overføring/transport av pasient i ambulanse til andre helseinstitusjoner
eller helsetjeneste i kommunen
Informasjon ved overføring av pasienter skal gis til:
 

Beskyttelsesutstyr ved forskjellige typer smitte
Kontaktsmitte
Dråpesmitte
MRSA
Transport av pasient som er isolert ved luftsmitte
Bruk av beskyttelsesutstyr for transport
Ved transport i ambulanse
Mottagersted
ESBL og VRE
Desinfeksjon/rengjøring av ambulansens båre, rullestol, annet utstyr og transportkupè
Desinfeksjonsmidler
Ved klart avgrenset søl anvendes metoden for flekkdesinfeksjon
Hvis søl av organisk materiale ikke kan fjernes med en gang, og har tørket inn
Tiltak etter bruk av ev. beskyttelsesutstyr
Transport med drosje til sykehus
Transport med drosje fra sykehus til pasientens hjem
Referanse


Hensikt og omfang

Hindre smitteoverføring fra pasient til andre pasienter, besøkende og ansatte.
Isolering for luftsmitte er indisert for pasienter med særlig smittsomme og alvorlige sykdommer som kan spres ved luftsmitte. Slike infeksjoner vil samtidig ofte kunne spres ved dråpesmitte og/eller kontaktsmitte.
Retningslinjen gjelder alle ansatte som har kontakt med isolert pasient.

Definisjoner                                                                                                                            

 • Omfatter pasienter som er smitteisolert og som overføres internt i sykehuset eller til andre helseinstitusjoner eller helse­tjenester i kommunene.
 • Mors regnes ikke som smitte hvis pasienten ikke har vært behandlet som smitteførende ved sin død.
Smittefrakk
Smittefrakk skal tilfredstille kravene i NS-EN 14126-2003 - "Vernetøy - Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer".
 • Som hovedregel bør brukes engangs smittefrakk produsert i fuktbestandig materiale (væsketett/ væske­bestandig) uten hull eller synlig slitasje.
 • Smittefrakk skal være gul med lange ermer som slutter tett omkring håndleddet, og brukes alltid i kombinasjon med hansker.
 • Smittefrakk skal ha knepping/snøring bak i nakken, ev. også snøring rundt livet, være uten lommer og så lang at den går nedenfor knærne.
 • Flergangs smittefrakk kan alternativt benyttes, men da bare av samme person hver gang.
 • Hvis flergangsfrakk brukes, skal den være tettvevd, uten hull eller synlig slitasje.
 • Hvis flergangs smittefrakk benyttes, skal den aldri brukes lenger enn ett skift.
 • Både engangs og flergangs smittefrakk skal skiftes så snart som mulig hvis den blir synlig tilsølt.
 • Smittefrakk skal ikke benyttes utenfor isolatet.

Plastforkle
Supplement til smittefrakk eller stellefrakk ved mye fuktighet eller langvarig kontakt.

Munnbind

Ved munnbind menes kirurgisk munnbind i henhold til NS-EN 14683-2014: "Medisinske ansiktsmasker - krav og prøvingsmetoder".

Åndedrettsvern 
Med åndedrettsvern menes filtrerende halvmaske klasse 3 - (FFP3) i henhold til norsk standard, NS-EN 149:2001+A1:2009 - "Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking".

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling                                                                                 
Overføring av pasienter
Ved overføring av smitteisolerte pasienter til annen avdeling, annen helseinstitusjon eller helsetjeneste i kommunen informeres disse før overflytting:
 • Nødvendig informasjon bør gis i god tid før overflytting.
 • Pasientens smittestatus og hvilke tiltak som er iverksatt.
 • Videre hvilke tiltak som fortsatt anbefales - smitteverntiltak og smitteregime.
Overføring/transport av pasient i ambulanse til andre helseinstitusjoner eller helsetjeneste i kommunen
 • Når lege rekvirerer transport av pasient med mistenkt/bekreftet smitte, skal vedkommende gi beskjed om smitteverntiltak og smitteregime.
 • Legens navn noteres i overførings­papirene.
 • Sykepleier på avd. skal, når transport bestilles, gi nødvendig informasjon om type smitte, smitterisiko, smitteverntiltak og beskyttelsesutstyr som skal brukes.
 • Når pasienter med infisert(e) sår flyttes, skal sår stelles, ny bandasje, slik at man i størst mulig grad unngår at det væsker gjennom bandasjen.
 • Pasienten skal være stelt og ha rent tøy.
 • Pasienten skal være informert om smitteverntiltakene.
 • Portør/ambulanse­personell informeres om bruk av beskyttelseshansker ved kontakt med organisk materiale, blod, avføring, oppkast etc., og om god håndhygiene.
Informasjonen ved overføring av pasienter skal gis til:
 • Den aktuelle avdelingens leder/stedfortreder, når det er en avdeling ved samme sykehus/helse­institusjon.
 • Den aktuelle avdelingens leder/stedfortreder og sykehusets smittevernpersonell ved overføring til annet sykehus/helseinstitusjon.
 • Helseinstitusjonens ledelse og kommunelegen når det er et sykehjem eller annen helsetjeneste i kommunen.
 • AMK-sentralen når transport med ambulanse er nødvendig.
 • Når det pågår et utbrudd ved en avdeling og pasienten som skal overføres kan mistenkes å være eksponert for smitte, gis informasjon til mottakeravdeling/helseinstitusjon/sykehjem/annen helsetjeneste i kommunen.
Beskyttelsesutstyr ved forskjellige typer smitte 
Kontaktsmitte
 • Portør/ambulansepersonell informeres om viktigheten av håndhygiene før, under og etter transport.
 • Hansker ikke nødvendig for å trille sengen. Det anbefales å ha hånddesinfeksjonsmiddel i lommen.
 • Pasient som er smitteisolert skal være stelt og ha ny seng før transport. Bruk hansker hvis søl.
 • I ambulansen bruker personalet som sitter ved pasienten hansker og smittefrakk.
Dråpesmitte
 • Portør/ambulansepersonell informeres om viktigheten av håndhygiene før, under og etter transport.
 • Hansker ikke nødvendig for å trille sengen. Det anbefales å ha hånddesinfeksjonsmiddel i lommen.
 • Hvis pasienten har luftveisinfeksjon og hoster mye, bør vedkommende bruke kirurgisk (vanlig) munnbind under transport.
 • Ambulansepersonell som sitter ved pasienten bruker hansker, smittefrakk og kirurgisk munnbind (ev. øyebeskyttelse hvis pasientens tilstand tilsier at vedkommende ikke kan bruke munnbind).
MRSA                                                                                                                                                                                                                
 • Portør/ambulansepersonell informeres om viktigheten av håndhygiene før, under og etter transport.
 • Hansker ikke nødvendig for å trille sengen. Det anbefales å ha hånddesinfeksjonsmiddel i lommen.
 • Pasienter med mistanke eller bekreftet MRSA skal bruke kirurgisk (vanlig) munnbind under transport hvis vedkommende har luftveisinfeksjon.
 • På mottager­avdelingen skal alt personalet som er i samme rom som pasienten alltid bruke kirurgisk (vanlig) munnbind.
 • Ved kontakt med pasienten eller pasientens utstyr/tekstiler etc., brukes hansker og smittefrakk.
 • Båre og medisinsk utstyr som kommer i direkte kontakt med pasientens hud rengjøres og desinfiseres.
 • Avfall som kan være forurenset med smittefarlig materiale håndteres i henhold til rutiner for smitteavfall.
Transport av pasient som er isolert ved luftsmitte
Pasienter ved smitteførende tb., vannkopper og meslinger skal bruke kirurgisk munnbind under transport utenfor smitte­isolatet. Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig for pasienten å bruke munnbind, kan transportør bruke munnbind.
 • Klargjør transportveien på forhånd.
 • Pasienten overleveres transportør i sluse/forgang.
 • Pasienten skal kjøres direkte til bestemmelsessted.
Bruk av beskyttelsesutstyr for transportør   
Portør/ambulansepersonell informeres om viktigheten av håndhygiene før, under og etter transport.
Personalet som utfører transporten sørger for å ha hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig, f.eks. liten flaske i lommen.
 • Det er ikke nødvendig med beskyttelsesutstyr for å transportere pasienter gjennom korridorer/heis.
 • Hansker ikke nødvendig for å trille sengen.
 • Hånddesinfeksjon utføres etter transport.

Ved transport i ambulanse
Ambulansepersonell som sitter sammen med pasienten bruker samme beskyttelsesutstyr som i luftsmitteisolat, smittefrakk, hansker, munnbind eller åndedrettsvern.

Mottager­sted
Alt personell i samme rom skal bruke samme beskyttelsesutstyr som i luft­smitte­isolatet, smittefrakk, hansker, munnbind eller åndedrettsvern.

ESBL og VRE
ESBL:   Beskyttelse som ved kontaktsmitte, men som dråpesmitte hvis påvist i luftveiene.
VRE:     Beskyttelse som ved kontaktsmitte.

Desinfeksjon/rengjøring av ambulansens båre, rullestol, annet utstyr og transportkupé                                                              
Ansvarlig leder/stedfortreder avgjør nivå og omfang av desinfeksjon og hvilket middel som skal brukes.
 • Båre, rullestol etc. desinfiseres etter retningslinjer for kjemisk desinfeksjon.
 • Hvis hele eller deler av transportenheten (båre, rullestol etc.) er tilsølt med blod og/eller organisk materiale, skal mest mulig av sølet først tørkes opp med absorberende materiale, som deretter kastes somsmitteavfall.
 • Desinfeksjon utføres på alle flater.
 • Etter endt desinfeksjonstid utføres vanlig rengjøring.
 • Utstyr som benyttes; kluter etc., emballeres og behandles som smittetøy; først plastsekk, deretter i tøysekk som merkes i henhold til lokale rutiner (f.eks. "Smittetøy").
 • Bøtter etc. tømmes og desinfiseres i dekontaminator på desinfeksjonsrom.
 • Beskyttelsesutstyr tas av og emballeres/behandles som smitteavfall.
 • Etter desinfeksjon og rengjøring av ambulansen, la dørene i bilen stå åpen en stund for utluftning av desinfeksjonsmidlet.
Desinfeksjonsmidler
 • Bruk godkjent desinfeksjonsmiddel i henhold til SLVs liste over godkjente desinfeksjonsmiddel - Se også retningslinjen for "Desinfeksjon".
Ved klart avgrenset søl anvendes metoden for flekkdesinfekjson  
Anbefalt metode:
 • Ta på rene hansker.
 • Fjern biologisk materiale (blod og andre kroppsvæsker) med absorberende engangsmateriale (f.eks. papirhåndkle) lett fuktet med desinfeksjonsmiddel.
 • Påfør egnet desinfeksjonsmiddel og la det stå i angitt virketid.
 • Merk området ”Desinfeksjon pågår – Desinfeksjon ferdig: ”Klokkeslett”.
 • Ettertørk eventuelt området med våt klut med vann.
Hvis søl av organisk materiale ikke kan fjernes med en gang, og har tørket inn
 • Ta på rene hansker.
 • Papirhåndkle vætes grundig med dertil egnet desinfeksjonsmiddel og legges over område.
 • Merk området ”Desinfeksjon pågår – Desinfeksjon ferdig: Klokkeslett”.
 • La det stå i angitt virketid og rengjør deretter området.
Tiltak etter bruk av ev. beskyttelsesutstyr
 • Ta av hanskene.
 • Grundig håndhygiene.
 • Ta av ev. munnbind og beskyttelsesfrakk.
 • Grundig håndhygiene.
 • Skift til rent tøy hvis dette er tilsølt.
Tranport med drosje til sykehus
 • Hverken pasient eller sjåfør bruker beskyttelsesutstyr.
Transport med drosje fra sykehus til pasientens hjem
 • Beskyttelsesutstyr ikke nødvendig da pasienten må regnes som ferdig behandlet når vedkommende sendes med drosje.

Referanse                                                                                                                                
Isoleringsveilederen 2004 - Endret - 8.2006 - Nasjonalt folkehelseinstitutt.