Infeksjonskontroll.no

3. Nedre luftveisinfeksjon

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

3.1 Pneumoni

Definisjoner 
3.1.1 Knatrelyder eller perkusjonsdempning ved klinisk undersøkelse
Pluss ett av de følgende symptomer/funn:
a. Nyoppstått purulent ekspektorat eller forandring av ekspektoratets karakter
b. Positiv blodkultur
c. Påvisning av patogen mikroorganisme i prøve tatt ved transtracheal aspirasjon, bronchial børsting, bronchoalveolær skylling (BAL) eller biopsi
d. Påvisning av Pneumocystis carinii eller Legionella pneumophila i sekret fra luftveiene.

eller

3.1.2 Radiologisk undersøkelse av lungene viser minst ett av følgende funn:
- Nyoppstått eller progredierende infiltrat
- Konsolidering
- Kavitet
- Pleuravæske

Pluss minst ett av de følgende:
a. Nyoppstått purulent ekspektorat eller forandring av ekspektoratets karakter
b. Positiv blodkultur
c. Påvisning av patogen mikroorganisme i prøve tatt ved transtracheal aspirasjon, bronchoalveolær skylling (BAL), bronchial børsting,eller biposi
d. Påvisning av virus, Pneumocystis carinii, Legionella pneumophila eller antigener eller mikrobielt arvestoff fra disse i sekret fra luftveiene
e. Diagnostisk antistofftiter (IgM) eller signifikant IgG-stigning mot patogen mikroorganisme (serumpar med minst 4 ganger titerstigning eller tilsvarende)
f. Histopatologisk påvist pneumoni.

eller

3.1.3 Pasienter under 12 måneders alder som har minst to av følgende symptomer:
- Apnoe
- Tachypnoe
- Bradykardi
- Vesing
- Pipelyder
- Hoste

Pluss minst ett av de følgende:
a. Øket produksjon av luftveissekret
b. Nyoppstått purulent ekspektorat eller forandring av ekspektoratets karakter
c. Positiv blodkultur
d. Påvisning av patogen mikroorganisme i prøve tatt ved transtracheal aspirasjon, bronchoalveolær skylling (BAL), bronchial børsting,eller biposi
e. Påvisning av virus, Pneumocystis carinii, Legionella pneumophila eller antigener eller mikrobielt arvestoff fra disse i sekret fra luftveiene
f. Diagnostisk antistofftiter (IgM) eller signifikant IgG-stigning mot patogen mikroorganisme (serumpar med minst 4 ganger titerstigning eller tilsvarende)
g. Histopatologisk påvist pneumoni.

eller

3.1.4 Pasienter under 12 måneders alder der radiologisk undersøkelse av lungene viser:
- Nye eller progredierende infiltrat
- Kaviteter
- Konsolidering
- Pleuraeksudat

Pluss minst ett av de følgende:
a. Øket produksjon av luftveissekret.
b. Nyoppstått purulent ekspektorat eller forandring av ekspektoratets karakter
c. Positiv blodkultur
d. Påvisning av patogen mikroorganisme i prøve tatt ved transtracheal aspirasjon, bronchoalveolær skylling (BAL), bronchial børsting,eller biposi
e. Påvisning av virus, Pneumocystis carinii, Legionella pneumophila eller antigener eller mikrobielt arvestoff fra disse i sekret fra luftveiene
f. Diagnostisk antistofftiter (IgM) eller signifikant IgG-stigning mot patogen mikroorganisme (serumpar med minst 4 ganger titerstigning eller tilsvarende)
g. Histopatologisk påvist pneumoni.

Kommentarer
  • Dyrking av ekspektorat kan ikke benyttes til diagnostikk av pneumoni (unntatt for Legionella), men kan være til hjelp for å på vise etiologisk agens og gi informasjon om antibiotikaresistens.
  • Resultater fra gjentatte røntgenundersøkelser kan være av større nytte enn én enkelt undersøkelse.

3.2 Bronkitt, tracheobronkitt, bronkiolitt, tracheitt, uten tegn til pneumoni.

Definisjon
3.2 Pasienten har ikke kliniske eller radiologiske tegn til pneumoni og har minst to av følgende symptomer:
- Feber > 38oC
- Hoste
- Nyoppstått eller økt mengde ekspektorat
- Pipelyder
- Vesing
- Respiratorisk distress (bare barn < 12 mnd)
- Apnoe (bare barn < 12 mnd)
- Bradykardi (bare barn < 12 mnd)

Pluss minst ett av følgende:
a. Påvisning av patogen mikroorganisme i prøve tatt ved dyp tracheal aspirasjon eller bronkoskopi
b. Positiv antigentest i luftveissekret
c. Diagnostisk antistofftiter (IgM) eller serumpar med minst 4 ganger titerstigning eller tilsvarende (IgG) mot patogen mikroorganisme (gjelder bare barn < 12 mnd).

Registrering
  • Kronisk bronkitt hos en person med kronisk lungesykdom skal ikke registreres som infeksjon med mindre det er oppstått en akutt sekund ærinfeksjon med en ny mikroorganisme.

3.3 Annen infeksjon i nedre luftveier

Definisjoner
3.3.1 Mikroorganisme er påvist ved mikroskopi eller dyrkning av lungevev eller vevsvæske, inkludert pleuravæske.
eller
3.3.2 Lungeabscess eller empyem er påvist ved kirurgi eller histopatologisk undersøkelse.
eller
3.3.3 Abscesshule er påvist ved radiologisk undersøkelse av lungene.
eller
3.3.4 M. tuberculosis er påvist i luftveissekret.
Registrering
  • Ved samtidig pneumoni med samme mikroorganisme registreres infeksjonen som pneumoni (3.1).
  • Lungeabscess eller empyem uten samtidig pneumoni registreres som annen infeksjon i nedre luftveier.